Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PODATEK IMPORTOWY

   

  Obowiązek podatkowy w podatku importowym został nałożo­ny przepisami ustawy z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadesłanych z zagranicy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary sprowadzone lub nadesłane z zagranicy, niezależnie od:

  - sposobu ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody prywatno-prawne

   

  Dochody prywatno-prawne osiąga gmina wykorzystując – jako właściciel – należące do niej mienie komunalne. Gmina jako właściciel może poszczególne składniki swego majątku wynająć, wydzierżawić, oddać w użytkowanie wieczyste, wnieść jako udział lub wkład do spółki lub spółdzielni, może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody publiczno-prawne

   

  Dochody publiczno-prawne przypadają gminom lub innym związkom samorządu terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym. Prawo do wykorzystania tych uzyskają gminy bezpośrednio z ustawy przydzielającej gminom określone podatki, udziały w podatkach, opłaty, dotacje, subwencje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja fiskalna

   

  Funkcja fiskalna podatku wyraża się w dostarczaniu za pośrednic­twem podatku dochodów publicznych. Cel fiskalny stanowił w przeszłości i stanowi po dziś dzień jeden z podstawowych motywów pobierania podatków i w dużym stopniu przesądza o ich konstrukcji. Można nawet spotkać się z poglądami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIOTY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

   

  Podmiotami podlegającymi opodatkowaniu wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są osoby fizyczne.

  Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Oznacza to, że jako osoba fizyczna może on być podmiotem praw i obowiązków, także w dziedzinie opodatkowania. Zdolność prawna osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

   

  W prawie polskim znana jest ponadto tzw. instytucja wyjawienia majątku, która prowadzić ma do uzyskania przez urząd skarbowy informacji od zobowiązanego co do stanu jego majątku, co w następstwie pozwala na skuteczne przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia

   

  Charakterystycznym środkiem zaskarżenia dla postępowania egzekucyjnego jest instytucja prawna zarzutu. Pewne jego cechy, a w szczególności możliwość doprowadzenia w wyniku wniesienia tego środka do umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także wydania rozstrzygnięcia korzystniejszego dla zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty postępowania przymusowego

   

  Podmiot, który prowadzi postępowanie przymusowe jest w ustawie określany jako organ egzekucyjny. Organ ten działa na wniosek wierzyciela tj. podmiotu uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji. Podmiot, na którym ciąży obowiązek nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajne środki zaskarżenia

   

  Decyzja w sprawach podatkowych jest prawidłowa, jeżeli spełnia dwie podstawowe przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa podatkowego i normami prawa procesowego, wynikającymi z Ordynacji podatkowej oraz przepisów szczególnych.

  Dowody, na których ustalono istotne dla sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie i postępowanie odwoławcze

   

  Najważniejszym i najskuteczniejszym, a także najpowszechniejszym środkiem ochrony praw i interesów finansowych strony w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi jest odwołanie. Jest to podstawowy środek kontroli decyzji podjętych przez organ podatkowy I instancji. Z uwagi na przyjętą w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt

Do góry