Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  Charakterystyka

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe - to transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004r. Polscy podatnicy dokonujący dotychczas eksportu objęci zostali zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania

  Charakterystyka

  ''

  Ujęcie prawne

  Zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 par. 1 kodeksu cywilnego).

  Ujęcie rachunkowe

  Zobowiązania to wynikające ze zdarzeń, które miały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rachunkowości

  Charakterystyka

  Podstawowe zasady rachunkowości to usankcjonowane przepisami prawa oraz powszechnie akceptowane zasady i logika stojące za standardami rachunkowości. Stanowią one bazę do tworzenia w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

  Zasady rachunkowości to zbiór reguł oraz norm znajdujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów pełnych

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej znaczenia nabrały dwa modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych. Oba modele mają na celu ustalenie przeciętnego kosztu wytworzenia produkcji.

  Rachunek kosztów pełnych, nazywany również absorpcyjnym rachunkiem kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  Charakterystyka

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w następujących sytuacjach:

  gdy pracownik używa prywatnego samochodu (a nie samochodu pracodawcy) na potrzeby działalności pracodawcy, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /5 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz pracy

  Definicja

  Fundusz pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. FP funkcjonuje na podstawie Ustawy z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz z późniejszymi zmianami prawnymi. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskuje się prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa rezerw gotówkowych

  Charakterystyka

  Stopa rezerw gotówkowych to wielkość jaką ma obowiązek utrzymywać każdy bank. Wyrażana jest w procentach i zalecana jest przez instytucje nadzorującą jaką w Polsce jest Centralny.

  Cechy

  Stopa rezerw gotówkowych bezpośrednio związana jest z pozycją po stronie aktywów jaką są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt

Do góry