Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje rachunkowości

  Funkcje rachunkowości

  Rachunkowość ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Do podstawowych możemy zaliczyć funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną. Ze względu na kryterium odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowość wyróżnia się funkcję wewnętrzną oraz zewnętrzną. W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zapadalności

  Charakterystyka

  Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego

  Charakterystyka

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w

  " Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o rachunkowości

  Charakterystyka

  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) jest podstawowym aktem prawnym normującym zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Progresja podatkowa

  Charakterystyka

  Progresja podatkowa to stopniowe wzrastanie, postęp, stopniowe podwyższanie stopy podatkowej w stosunku do podstawy opodatkowania. Progresja podatkowa jest jednym z elementów konstrukcji podatku, a jej postać przesądza o fiskalnej wydajności opodatkowania. Progresja nie może być stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Dowody księgowe które stanowią podstawę zapisu w księgach rachunkowych należy przechowywać w siedzibie jednostki gospodarczej przez cały rok obrotowy, a nastepnie archiwizować.

  Archiwizacja obejmuje:

  księgi rachunkowe wraz z dowodami, sprawozdania finansowe, dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt historyczny

  Definicja

  Koszt historyczny (cena historyczna) stanowi jedną z metod wyceny bilansowej, której celem jest ukazanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa wyrażonej wartościowo. "Cena (koszt) historyczna może być zdefiniowana jako łączna kwota aktywów pieniężnych lub jej ekwiwalent, jaką podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt

Do góry