Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Rejestracja działalności gospodarczej

  Definicja

  Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rezerw

  Charakterystyka

  Rezerwy - zaliczane są do kategorii zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota zapłaty nie są pewne, wykazywane są w pasywach bilansu

  Przepisy o właściwym określaniu rezerw zawarte są w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał zapasowy

  Charakterystyka

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kapitał zapasowy jest elementem składowym kapitału (funduszu) własnego w przypadku jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylanie się od podatku

  Charakterystyka

  Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja gospodarcza

  Charakterystyka

  Operacja gospodarcza to każde gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa i/lub na pasywa danej jednostki w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek badania sprawozdań finansowych

  Charakterystyka

  Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

  Definicja

  Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Specjaliści podkreślają, że premia nie może mieć charakteru uznaniowego 1995. Zasady premiowania w firmie powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt

Do góry