Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Aktywa obrotowe

  Charakterystyka

  Aktywa obrotowe rozumie się tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

  aktywów rzeczowych, - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena bilansowa

  Charakterystyka

  Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. Zjawisko to jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezpośrednie

  Charakterystyka

  Koszty bezpośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na koszy bezpośrednie i pośrednie. Układ ten pełni funkcje informacyjne oraz analityczne, dzięki którym jednostka może swobodnie planować procesy produkcji i sprzedaży, jak również obserwować i kontrolować poziom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt

Do góry