Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Klin podatkowy

  Charakterystyka

  Pojęcie klina podatkowego wiąże się z podatkowymi i pozapodatkowymi daninami. Klin podatkowy na przykładzie wynagradzania pracowników możemy zdefiniować jako: iloraz różnicy między kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto pracownika oraz kosztów pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zwrotu

  Charakterystyka

  Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Charakterystyka

  Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Na księgę składają się:

  Dziennik- zawiera chronologiczne zdarzenia gospodarcze, których zapis dokonuje się wg dat powstania dowodów księgowych. Księga główna Księgi pomocnicze Inwentarz Zestawienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Świadczenie

  Świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

  Charakterystyka

  Podatek, który zalicza się do najstarszych kategorii finansowych, spełnia różne funkcje. Jest on z jednej strony dochodem państwa, a z drugiej wydatkiem podatnika. Klasyczna definicja podatku mówi, iż jest to pieniężne, przymusowe, powszechne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 909

  praca w formacie txt

Do góry