Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Charakerystyka

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - tworzona jest w wyniku wystąpienia dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową a podatkową wartością aktywów i pasywów lub wartością dochodów, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku.

  Podatek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi biegłego rewidenta

  Charakterystyka

  Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z art. 48 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta podatkowa

  Charakterystyka

  Karta podatkowa jest to najprostsza forma opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Jako forma opodatkowania jest zamieszczona w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numer REGON

  Charakterystyka

  Numer statystyczny REGON-numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Stanowi on wielocyfrowy i wieloczłonowy symbol cyfrowy umieszczany w rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w celu ewidencji funkcjonujących podmiotów gospodarczych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /4 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres sprawozdawczy

  Charakterystyka

  Okres sprawozdawczy - są to poszczególne miesiące danego roku obrotowego, które wyznaczają maksymalne granice łączenia w zbiory operacji gospodarczych dla zaksięgowania ich poprzez zbiorczy zapis. Przekroczenie miesięcznego okresu sprawozdawczego jest naruszeniem zasad prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczanie produkcji

  Charakterystyka

  Rozliczenia międzypodmiotowe są jednym z etapów rachunku kosztów, którego celem jest ujęcie pełnego kosztu wytworzenia (produkcji) lub pełnego kosztu działalności danego podmiotu (wyodrębnionego i działalności, jednostki organizacyjnej, funkcji sprawowanej w jednostce). Podmioty w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt

Do góry