Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WIBID

  Warsaw Interbank Bid Rate, wskaźnik określający roczną stopę procentową, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Terminy dla ustalanych stóp procentowych są takie same jak dla wskaźnika WIBOR. Wskaźnik WIBID ustala się o godz. 11.00.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks cenowy nieuwzględniający dochodów z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie uczestniczą spółki, dla których w wolnym obrocie znajduje się co najmniej 10% akcji i nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBOR

  Warsaw Interbank Offered Rate, wskaźnik WIBOR określa roczne oprocentowanie lokat międzybankowych w Polsce. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.

  Ustalana jest ona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych wybranych banków. Wskaźnik ten liczy się dla lokat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-BANKI

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora bankowego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora bankowego jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Banki jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚCI KRYTYCZNE W UJĘCIU GOTÓWKOWYM

  Próg rentowności jest w.k., przy której sprzedaż pokrywa koszty działalności. W tej sumie mieszczą się koszty, które wiążą się z płatnościami (zużycie materiałów bądź płace) i koszty rozrachunkowe (amortyzacja środków trwałych). Ten ostatni rodzaj kosztu nie wymaga bieżących zapłat, środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-INFORMATYKA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOBLOKOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w którym ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp.- wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-MEDIA

  Subindeks sektorowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 31 grudnia 2004 r. Wartość bazowa indeksu wynosi 26 636,19 pkt., kapitalizacja bazowa zaś 3 618 059 900,00 zł. Jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSEGMENTOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza taką konstrukcję rachunku wyników, w której występuje rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ PRZECIĘTNA

  Jest stosowana jako jedna z metod wyceny składników majątku obrotowego lub krótkoterminowych papierów wartościowych. W.p. obliczamy jako średnią ważoną z dotychczas zgromadzonych składników majątku.

  Metoda ta jest wykorzystywana wtedy, gdy dana jednostka zakupuje po różnych cenach jednakowe ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt

Do góry