Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ROLNYCH

  Grunt rolny wg kodeksu cywilnego jest to nieruchomość, która aktualnie jest (lub może być) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Może składać się z jednej lub kilku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZASOBÓW

  Wskaźniki sprawności działania, turnover activity ratios, umożliwiają w szczególności ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. Rozpatrywane są one jako relacja między odpowiednim miernikiem dynamicznym (licznik) - wyrażającym uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI BIEŻĄCE

  Związane są z utrzymaniem jednostek budżetowych, obejmują: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dopłaty w spółkach prawa handlowego, zakupy: materiałów, wyposażenia, żywności, usług, podatki i opłaty zaliczane do kosztów działalności, koszty finansowe i inne wydatki związane z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH

  Zadrzewienia to pozaleśne zbiorowiska drzew i krzewów, zajmujące określony teren. Integralną częścią zadrzewień są grunty: porośnięte zbiorowiskami drzew i krzewów, porośnięte wikliną lub innymi gatunkami wierzb krzewiastych, pod parkami miejskimi itp. Przy szacowaniu gruntów, na których występują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

  Financial liquidity ratios, charakteryzują w szczególności stopień wypłacalności przedsiębiorstwa oraz związaną z tym zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (krótkoterminowych i rat długoterminowych). Wskaźniki te obliczane są na podstawie danych bilansu jako relacja aktywów obrotowych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA KULTUR WIELOLETNICH

  Kultury wieloletnie to rośliny, które przebywają na tym samym polu przez kilka lat. Najczęściej są to sady, szkółki drzew owocowych, krzewy owocowe i ozdobne, chmielniki, winnice, truskawki, wiklina itp.

  Wyceniając plantacje wieloletnie, opieramy się na takich samych zasadach, jak przy wywłaszczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

  Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA LASÓW

  Lasem jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, okryty roślinnością leśną (drzewami, krzewami i runem leśnym) lub częściowo jej pozbawiony. Może on być przeznaczony do produkcji leśnej, stanowić rezerwat przyrody, wchodzić w skład parku narodowego. Lasy ściśle związane z gospodarką...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURALNE

  Wskaźniki piramidalne, wskaźniki wykazujące duży stopień syntezy (np. wskaźniki rentowności majątku lub kapitału własnego), analizowane mogą być zgodnie z wymaganiami podejścia systemowego, zakładającego w odpowiednio rozwiniętym zakresie respektowanie ich nadrzędności i podrzędności. Na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA STAWÓW RYBNYCH

  Stawy rybne są zbiorniki wody stojącej lub przepływającej, przeznaczone do hodowli, chowu lub czasowego przetrzymywania ryb. Są one wyposażone w budowle i urządzenia nawadniająco-odwadniające, niezbędne do regulowania poziomu wody w stawie.

  W.s.r. powinna obejmować grunty pod wodami, wodę i zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt

Do góry