Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  EMITENT WEKSLA

  Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. E.w. jest głównym dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksli trasowanych e.w. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIDENDA

  Udział w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym (niekiedy powiększonym o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu w latach poprzednich) należny udziałowcowi (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcjonariuszowi (w spółce akcyjnej) i przeznaczony do podziału...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKAT DOKUMENTU

  Odpis, drugi egzemplarz, ponownie wystawiony dokument, kopia, d.d. występują w przypadku ponownego wystawienia określonych dokumentów, np. dowodów księgowych, na podstawie ich kopii przez wystawcę dokumentu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia pierwotnego (oryginalnego) dokumentu z dopiskiem, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJA

  Subwencja, subsydium, donacja, bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jednostce gospodarczej ze środków budżetu lub innych funduszy. Wyróżnia  się następujące rodzaje d.:

  1) przedmiotową (stanowiącą dopłatę do określonych rodzajów wyrobów i usług w celu wyrównania różnicy między...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza konstrukcję rachunku wyników, w której - dzięki rozdzieleniu ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe - wynik finansowy na sprzedaży jest ustalany dwustopniowo, tj. jako wynik (marża) brutto ze sprzedaży, stanowiący rezultat odjęcia od przychodów netto ze sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJE W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Subwencje, subsydia, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenia pieniężne mające charakter płatności redystrybucyjnych, udzielane przez państwo w celu wspierania określonych sfer działalności. D.g.p.r. są określane jednostronnie przez podmiot dotujący (zwany donatorem) na rzecz podmiotu dotowanego (zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /7 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

  Wtórne akty prawa wspólnotowego (niebędące traktatami założycielskimi) wydawane na podstawie art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążące dla każdego państwa członkowskiego jedynie w zakresie celu. Dyrektywy należy traktować jako wytyczne skierowane do władz państw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOW-JONES

  Indeks giełdy nowojorskiej; pełna nazwa indeksu: Dow-Jones Industrial Average; miejsce ustalania indeksu: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE). Na początku działalności giełdy indeks ten liczony był jako średnia arytmetyczna kursów 12 spółek.

  Kilkanaście lat później...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Przestrzeganie przepisów normujących zasady i tryb dokonywania wydatków i rozchodów oraz pobierania dochodów i przychodów przez jednostki wykonujące budżet. Ustawa o finansach publicznych określa sytuacje gospodarcze stanowiące naruszenie d.f.p., np. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KSIĘGOWY

  Dokument księgowy, w rachunkowości obowiązuje zasada dokumentacji zapisów księgowych, wyrażająca się w tym, że każda operacja gospodarcza powodująca zmianę w aktywach, pasywach, kosztach, przychodach oraz wyniku finansowym musi być udokumentowana (potwierdzona) dowodem spełniającym wymagania d.k. Za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 864

  praca w formacie txt

Do góry