Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  FINANSOWANIE DEFICYTU

  Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody, to mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną zgromadzone środki finansowe inne niż dochody budżetu.

  Deficyt budżetu państwa może być sfinansowany wpływami uzyskanymi: 1) ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROCZEKI

  Zunifikowane blankiety czekowe o randze międzynarodowej, wydawane posiadaczom eurokont i kart płatniczych, noszących znak systemów Eurocard/Mastercard oraz VISA. Instrumenty te tworzą system rozliczeń transakcji, zorganizowany przez takie organizacje międzynarodowe, jak Europay International, Mastercard...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

  Produkcją rolną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej poza gospodarstwem rolnym. Zaliczono do nich rodzaje upraw i hodowli, których prowadzenie nie jest uzależnione od warunków klimatycznych i glebowych, takie jak: uprawy w szklarniach i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROOBLIGACJE

  Obligacje denominowane w walucie innej niż waluta kraju emitenta, rozprowadzane przez międzynarodowe konsorcja bankowe poza krajem emitenta. Pod względem formy i treści e. nie różnią się od obligacji krajowych. E. jest papierem wartościowym na okaziciela, rzadziej imiennym, oprocentowanym według stałej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK

  Księga rachunkowa zawierająca chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory danych d. można traktować jako bazę danych księgowych. Podstawową rolą d. jest zachowanie śladu rewizyjnego, czyli łańcucha dowodowego pochodzącego z kodowania, sum kontrolnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWIDENCJA KSIĘGOWA

  Dokonywanie zapisów wszystkich danych dotyczących operacji gospodarczych dokonywanych przez konkretną jednostkę. Zapisów tych dokonuje się: chronologicznie - według dat powstawania poszczególnych operacji gospodarczych, syntetycznie - na właściwych kontach syntetycznych w zależności od treści ekonomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTORING

  Usługa finansowa polegająca na przeniesieniu przez wierzyciela (faktoranta) wierzytelności wynikających z tytułu dostaw towarów, produktów i usług na rzecz banku lub innej instytucji finansowej (faktora). F. to stosunek prawny obejmujący co najmniej trzy podmioty: 1) faktora, czyli podmiot nabywający za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZOWANIE I UPIĘKSZANIE BILANSÓW

  Bilans powinien być zestawiony w taki sposób, aby jasno, przejrzyście, dokładnie i wiernie przedstawiał sytuację gospodarczą oraz wyniki działalności firmy. Najczęściej spotykanymi wykroczeniami przeciwko zasadom prawidłowego bilansowania są: wykroczenia przeciwko zasadzie przejrzystości bilansu, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 652

  praca w formacie txt

Do góry