Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz zapasowy przedsiębiorstwa państwowego przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat i tworzony głównie z odpisów z zysku. Odzwierciedla on wartość majątku przedsiębiorstwa po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz ten, oprócz zysku pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

  Tworzony jest dla ubezpieczeń emerytalnych. Ma osobowość prawną. Statut nadaje mu w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego sporządzonej przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTSE

  Indeks ustalany na giełdzie londyńskiej. Pełna nazwa indeksu: Financial Times Stock Exchange Index. Najpopularniejszym indeksem jest FTSE-100, liczony jako przeciętna kursów 100 spółek brytyjskich. Oprócz niego występują: indeks FTSE-250 dla 250 spółek oraz FT-A All-Shares obejmujący wszystkie spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Obecnie zarówno sektor rządowy, jak i samorządowy są zorganizowane w formach: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Zespół określonych, wzajemnie powiązanych urządzeń księgowych służących do ewidencji oraz sposób dokonywania zapisów księgowych w tych urządzeniach. Do klasycznych urządzeń stosowanych w ewidencji księgowej zaliczają się: 1) dziennik - przeznaczony do chronologicznego zapisywania wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /12 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które prawa ich posiadaczy i obowiązki ich emitentów określają w wyrażeniu pieniężnym (wartościowym). Zalicza się do nich: akcje, obligacje, weksle, opcje na akcje, prawa poboru akcji z nowej emisji i inne walory finansowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORFAITING

  Szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Zadaniem umów f. jest dostarczenie przedsiębiorcy (dostawcy) wykonującemu działalność eksportową, sprzedającemu towary lub świadczącemu usługi środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASB

  Financial accounting standards board, Rada Standardów Rachunkowości Finansowej, instytucja, której podstawowym celem jest opracowywanie zasad i reguł rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Stanach Zjednoczonych. FASB została założona w 1973 r. Członkowie organizacji mianowani są przez Fundację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURIBOR

  Euro Interbank Offered Rate, wskaźnik określający roczne oprocentowanie lokat międzybankowych dla krajów Unii Europejskiej posiadających wspólny rynek walutowy euro. Opublikowany został 27 maja 1998 r. na spotkaniu przedstawicieli 2800 banków 15 członków Unii Europejskiej i Związku Rynków Finansowych (ACI)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

  Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt

Do góry