Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZE PODSTAWOWE BANKU

  Fundusze te obejmują:

  1) fundusze zasadnicze banku, które stanowią: a) w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, b) w banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY

  Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym ubezpieczyciela. Są to wydzielone środki finansowe przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań (kompensacje skutków szkód losowych) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ CELOWY

  Fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. F.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

  Fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychody FUS to: 1) składki na ubezpieczenia społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; 2) wpłaty z budżetu państwa oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

  Państwowy fundusz celowy mający osobowość prawną. Powstał jako zabezpieczenie niewypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy utrzymującymi się dłużej niż miesiąc. Podstawą prawną działania FGŚP jest ustawa z 29 grudnia 1993 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UDZIAŁOWY

  Fundusz podstawowy spółdzielni wykazywany w wartości odpowiadającej udziałom objętym przez członków spółdzielni. Jego wysokość nie podlega rejestracji w sądzie.

  Jest on funduszem o charakterze zmiennym, gdyż członkowie spółdzielni mogą sukcesywnie wnosić udziały lub je wycofywać. F.u. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA

  Tworzy się z zysku po opodatkowaniu na niedające się przewidzieć i przypisać do poszczególnych operacji ryzyko w celu zwiększenia bezpieczeństwa banku. Wysokość odpisu dokonanego z zysku roku ubiegłego na f.o.r. uzależnia wysokość odpisu w koszty kwoty na rezerwę na ryzyko ogólne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz podstawowy przedsiębiorstwa państwowego stanowiący równowartość wydzielonej przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego, wyrażający tym samym udział Skarbu Państwa w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wielkość tego funduszu podlega wpisowi do rejestru sądowego, a jego zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRACY

  Państwowy fundusz celowy; działa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

  Przychodami FP są: 1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 2) dotacje budżetu państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZASOBOWY

  Fundusz zapasowy spółdzielni tworzony z wpłaty wpisowego przez członków, części nadwyżki bilansowej oraz odpisów z tytułu aktualizacji likwidowanych lub sprzedawanych środków trwałych. Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na pokrycie strat poniesionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry