Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

  Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDLOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania określonymi dobrami rzeczowymi, a ich emitentów - do udostępnienia danych dóbr posiadaczowi takich dokumentów. Typowe h.p.w. to konosamenty, listy przewozowe, warranty, niektóre dokumenty ubezpieczeniowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO POMOCNICZE

  Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. G.p. pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych lub przyznanych dotacji.

  Może być utworzone, przekształcone lub zlikwidowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAAP

  Generally Accepted Accounting Principles; Ogólnie Akceptowane Standardy Rachunkowości, amerykańskie standardy rachunkowości wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board, FASB). GAAP występują również pod nazwą SFAS (Statements of Financial Accounting...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

  Gospodarstwo, przedsiębiorstwo rolnicze, gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze to samodzielna jednostka techniczno-ekonomiczna wytwarzająca produkty rolnicze do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, technicznego oraz przeznaczanych na pokrycie własnych potrzeb i na sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJE KOMPUTERÓW

  Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów, z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADZENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Dochody budżetowe, które jednostka odprowadza do właściwego budżetu, zaliczane są do przychodów finansowych i stanowią element kręgu ewidencyjnego. Natomiast przelew środków z rachunku bankowego jest równocześnie ujmowany jako rozliczenie dochodów, które przenosi się na koniec roku na fundusz jednostki. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Regularne spotkania osób w ustalonym miejscu oraz w określonych odstępach czasu w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży określonych dóbr lub usług. Na g. obraca się przedmiotami zamiennymi tego samego rodzaju, oznaczonymi co do wagi, miary, ilości, jakości, dlatego też nie jest potrzebna obecność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE UZUPEŁNIAJĄCE BANKU

  Obejmują:

  1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

  2) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części określonej przez Komisję Nadzoru Bankowego, nie większej niż połowa kwoty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE WŁASNE BANKU

  Kapitały (fundusze) własne stanowiące równowartość składników majątku wniesionych na trwałe do banku przez jego właścicieli oraz wygospodarowanych i zatrzymanych przez bank zysków, a także innych wielkości. W momencie tworzenia banku założyciele muszą złożyć zapewnienie, że f.w.b. zostaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt

Do góry