Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY

  Dokument przekazywany co miesiąc przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania i.r.m. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie dotyczy miesiąca grudnia. I.r.m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN RACHUNKOWOŚCI

  Od powstania do końca XIX w. rachunkowość postrzegana była jako umiejętność praktyczna i oceniana przez pryzmat poprawności prowadzenia ksiąg. Dopiero u schyłku XIX w. zaczęto traktować ją jako dyscyplinę naukową. Teoria rachunkowości rozwijała się w dwóch kierunkach: 1) empirycznym, który...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGING WALUTOWY

  Technika zabezpieczenia (asekuracji) przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu danej waluty obcej, polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty lub zakupie na termin w obawie przed rewaluacją danej waluty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KAPITAŁOWA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem tzw. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oznacza semi-podmiot gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Osoba kierująca w jednostce wszelkimi pracami wchodzącymi w zakres rachunkowości wykonywanymi przez podlegających jej księgowych. Ściśle określone przepisami prawa stanowisko g.k. spotkać można jedynie w administracji państwowej. Jego prawa i obowiązki oraz wymagane kwalifikacje określa obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KLASYFIKACJI UBEZPIECZEŃ

  Grupa ubezpieczeń, podział ubezpieczeń według grup ryzyka i rodzajów wynikający z ustawowej klasyfikacji. Jest ona ważna zarówno w analizie rentowności portfela ubezpieczanych grup ryzyka w firmie ubezpieczeniowej już działającej, jak i w momencie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINNE FUNDUSZE CELOWE

  W myśl ustawy o finansach publicznych g.f.c. mogą być tworzone wyłącznie w drodze ustawy (nie zaś aktów prawnych organów gminy) w celu gromadzenia dochodów publicznych z określonych źródeł i wydatkowania ich na finansowanie zadań gminy wyodrębnionych z finansowania ich z budżetu gminy.

  Do g.f.c...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE ZASADNICZE BANKU

  Składają się z kapitału założycielskiego wnoszonego w momencie zakładania banku. Jego wpłata (jak również wydzielenie majątku) powinna być dokonana (w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym) przed wpisaniem banku do właściwego rejestru lub wystąpieniem do Komisji Nadzoru Bankowego o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA BANKOWA

  Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, do wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA KOMUNALNA

  Oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo); jej przedmiotem są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem g.k. jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry