Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

  Inwestycje, które ze swej natury łatwo poddają się realizacji oraz w zamierzeniu utrzymuje się je w posiadaniu nie dłużej niż przez rok (MSR nr 39). Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to nabyte przez jednostkę gospodarującą krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych oraz innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ W BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Informacja jest istotna, jeśli jej pominięcie lub błędne przedstawienie mogłoby w zasadniczy sposób wpłynąć na decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność zależy od wielkości pozycji lub błędu, ocenianych w konkretnych warunkach, w kontekście pominięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE PLANOWANE

  Przemyślane działania inwestora w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści, w tym ujęte w harmonogramie zakupy, np. zorganizowanych zakładów produkcyjnych, nieruchomości, wyposażenia, budynków mieszkalnych, zapasów produkcyjnych, aktywów finansowych czy też praw majątkowych.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INSTYTUCJONALNY

  Jednostka wyspecjalizowana w dokonywaniu inwestycji: bank, fundusz emerytalny, fundusz powierniczy, instytucja ubezpieczeniowa oraz inne instytucje finansowe. Podstawowym wyróżnieniem i.i. jest wielkość inwestowanego kapitału i dlatego do grupy tej można zaliczyć również inne podmioty gospodarcze, które np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJA NA CUDZYM GRUNCIE

  Nakłady, ponoszone najczęściej przez dzierżawcę gruntu, na obiekty, które będą trwale połączone z gruntem. Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem uznaje się np. budynek lub budowlę. Trwałość połączenia musi zawierać w sobie element fizyczny uniemożliwiający swobodne przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARYZACJA

  Proces okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego ilościowego i wartościowego stanu aktywów i pasywów jednostki w celu porównania tego stanu rzeczywistego ze stanem wykazywanym w księgach rachunkowych, a w przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem księgowym - ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARZ ŻYWY

  Dzieli się na rodzaje (np. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, zwierzęta futerkowe, ryby, drób, pszczoły) oraz w zależności od celu chowu zwierząt - na stado hodowlano-użytkowe, stado pociągowe, zwierzęta młode w okresie odchowu, tuczniki, bekony i opasy.

  Stada hodowlano-użytkowe i pociągowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR

  Podmiot (osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający kapitał (wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub dobra niematerialne) i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. I. angażuje środki gospodarcze, rezygnując z ich bieżącej konsumpcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INDYWIDUALNY

  Utożsamiany jest z osobą prywatną, dokonującą inwestycji we własnym imieniu i na własny rachunek. Kapitał, który angażuje, jest zazwyczaj znacznie niższy niż w przypadku inwestora instytucjonalnego. Decyzje inwestycyjne dokonywane są na podstawie własnych analiz oraz ogólnodostępnych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

  To czeki obce i weksle obce oraz środki pieniężne w drodze. Obce czeki i weksle są krótkoterminowymi papierami wartościowymi, ale ze względu na funkcje płatnicze, rozrachunkowe i kredytowe rachunkowość traktuje je jako i.ś.p., pod warunkiem że będą one płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry