Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOSTKA BUDŻETOWA

  Taka jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. J.b. mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE W OBCE ŚRODKI TRWAŁE

  Nakłady ponoszone np. na prace adaptacyjno-modenizacyjne w obcych budynkach, budowlach lub lokalach najczęściej użytkowanych czasowo. Inwestor może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych w obce środki trwałe.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE

  Aktywa inwestycyjne, obejmują także aktywa, które nie są wykorzystywane przez jednostkę w jej działalności operacyjnej, ale znajdują się pod jej kontrolą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Są to samodzielne podmioty gospodarcze, które na skutek powiązań kapitałowych z innymi jednostkami gospodarczymi sprawują kontrolę lub współkontrolę i z tego powodu stały się w grupie kapitałowej jednostką zobligowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI ANALIZA

  To szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz socjalnych, a  także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał podstawowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

  Celem i.b. jest otrzymanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA GOSPODARCZA W ROLNICTWIE

  Gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze w rozumieniu MSR nr 41 ma za zadanie ewidencjonowanie uzyskanych korzyści z posiadanych aktywów biologicznych i zarejestrowanie ich w wartości godziwej, na podstawie wiarygodnie ustalonej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz kontrolowanie produktów rolniczych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI EFEKTYWNOŚĆ

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje przedsiębiorca w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną i.e. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

  Wszystkie inwestycje inne niż krótkoterminowe. Zgodnie z tą definicją kryteria zakwalifikowania danej inwestycji jako krótko- lub długoterminowej stanowią: płynność inwestycji; indywidualne atrybuty, czas (najczęściej rok) oraz zamiary kierownictwa wobec niej. Zaistnienie jednego z powyższych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ A  RYZYKO BADANIA

  Wstępnie oszacowana istotność na etapie planowania badania może w trakcie badania ulec zmianie. Jeżeli biegły rewident odkryje fakty, które spowodują konieczność zmiany planowanego poziomu istotności, powinien rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na podejście rewizyjne i czy będzie się wiązało z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt

Do góry