Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WYNIK OPERACJI FINANSOWYCH

  Różnica między przychodami a kosztami finansowymi, wynikającymi z realizowanych przez jednostkę operacji finansowych związanych z inwestycjami oraz pozyskaniem i obsługą kapitałów obcych.

  Do przychodów finansowych zalicza się przede wszystkim dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki od udzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIENIALNOŚĆ WALUTY

  Prawo do swobodnego nabywania, sprzedawania (wymiany) pieniądza krajowego na waluty obce oraz posiadania walut obcych, transferowania waluty obcej, jak i krajowej przez granicę w ramach dokonywania płatności międzynarodowych, a także możliwość zaciągania kredytów i składania depozytów w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO

  Wynik przed opodatkowaniem, ostateczny rezultat wszystkich operacji wynikowych, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej, zarówno tych realizowanych w toku normalnie prowadzonej działalności, jak i jednorazowych, realizowanych poza zwykłą działalnością, trudnych do przewidzenia.

  Stanowi on różnicę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI BUDŻETU

  To środki przekazywane z budżetu na realizację zadań państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na ich charakter w.b. dzieli się na: wydatki bieżące, majątkowe i obsługi długu Skarbu Państwa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Wynik z całej działalności realizowanej w normalnym toku przez jednostkę gospodarczą, obejmujący działalność operacyjną (zasadniczą i pozostałą) oraz operacje finansowe. w procedurze ustalania w.b. obliczany jest przez zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej o przychody finansowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI MAJĄTKOWE

  Obejmują: wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

  Obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONYWANIE BUDŻETU

  Realizacja dochodów i wydatków przez wszystkich dysponentów środków budżetowych. W szczególności obejmuje: gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków przez jednostki budżetowe, uruchamianie środków budżetowych, rozliczenia jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, dokonywanie zmian w planach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE

  Robocze korekty wartości przedstawianych w sprawozdaniach pojedynczych podmiotów powiązanych kapitałowo, objętych obowiązkiem konsolidacyjnym w celu: bądź wyeliminowania skutków zdarzeń gospodarczych podejmowanych z innymi podmiotami z grupy kapitałowej, bądź też uniknięcia dublowań wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA W ROLNICTWIE

  W rolnictwie przedmiotem wyceny są nieruchomości, gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze. Podlegają one tym samym regułom wyceny, co inne przedmioty lub podmioty w gospodarce. Ich wycena musi być zgodna z przepisami prawa i wymaganiami gospodarki. Aby była skuteczna, musi uwzględniać te dwa elementy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /19 320

  praca w formacie txt

Do góry