Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

  W rolnictwie wyróżnia się trzy mierniki sprawności działalności gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego. Są to mierniki sprawności: 1) technicznej; 2) społecznej; 3) finansowej. Przez pojęcie sprawności technicznej rozumie się wysokość osiąganej produkcji wyrażoną w jednostkach naturalnych -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  Kapitał akcyjny - k.a.; kapitał udziałowy - k.u.  

  Kapitał akcyjny. Kapitał podstawowy spółki akcyjnej stanowiący równowartość środków wniesionych do spółki przez akcjonariuszy. Odzwierciedla nominalną wartość wyemitowanych akcji, która powinna być określona w statucie spółki i zgłoszona do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

  Kolegialny, centralny organ administracji państwowej. Nie jest ona organem NBP. W skład KNB wchodzą osoby reprezentujące różne instytucje, nie zawsze merytorycznie związane ze sferą bankowości. Tworzą ją bowiem: 1) Prezes NBP, który jest z mocy prawa jej przewodniczącym; 2) Minister Finansów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

  Wykorzystywany w organizacji i ekonomice gospodarstw rolniczych termin ,,produkcja” ma dwa różne znaczenia. Z jednej strony przez pojęcie to rozumiemy proces wytwarzania określonych dóbr lub też świadczenie usług produkcyjnych. Z drugiej strony termin ten rozumiany jest jako suma uzyskanych, różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAPASOWY

  Fundusz zapasowy, jeden z kapitałów własnych jednostki, przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat. Zasady jego tworzenia określone są, w zależności od formy prawnej jednostki, w ustawie, umowie spółki lub jej statucie.

  Głównym jego źródłem są odpisy z wygospodarowanego zysku. Ustawowy obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUCJA

  Wadium, jeden ze sposobów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania polegający na złożeniu sumy pieniężnej w gotówce, w papierach wartościowych, w wekslach poręczonych przez bank do rąk wierzyciela lub osoby trzeciej.

  Najczęściej stosuje się k. przy przetargach oraz w handlu aukcyjnym. Ustala...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

  Fundusze jednostek gospodarczych, przez k.j.g. rozumie się źródła finansowania ogółu środków gospodarczych (aktywów) zaangażowanych w działalność jednostki; określane są one w rachunkowości mianem pasywów. Stanowią wartościowe wyrażenie udziału określonych podmiotów w finansowaniu aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK JEDNOSTKI

  Osoba lub organ, jedno bądź wieloosobowy (zwany zarządem) upoważniony obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności do zarządzania jednostką. W odniesieniu do różnych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych za kierownika jednostki uważa się w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA OFERTOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej sporządzanej w celu ustalenia przewidywanej ceny sprzedaży jednostki kalkulacyjnej.

  Ma ona wyłącznie orientacyjny charakter, ponieważ sporządzana jest w fazie przygotowywania przedsięwzięcia - gdy będące jej podstawą dane konstrukcyjne i technologiczne nie są jeszcze do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁASNY

  Fundusz własny, stanowi równowartość środków przekazanych jednostce na czas nieograniczony przez jej właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, Skarb Państwa). Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, tzn. zostać wniesione do jednostki przez właścicieli, lub ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 221

  praca w formacie txt

Do góry