Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

  Jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie: 1) publicznego obrotu papierami wartościowymi; 2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych.  

  W skład Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA PROPORCJONALNA

  Ma zastosowanie przy włączaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek współzależnych z grupy kapitałowej niebędących spółkami handlowymi. Stosowanie tej metody wymaga w czasie procedur konsolidacyjnych włączenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCENTRACJA ZAANGAŻOWANIA

  Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank (bezpośrednio lub pośrednio) akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub wkładów albo sum komandytowych (w zależności od tego, która kwota...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ona prawa do aktywów netto wykazywanych w skonsolidowanym bilansie przynależne akcjonariuszom i udziałowcom tzw. mniejszościowym, tj. jednostkom spoza grupy kapitałowej.

  Są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

  System grupowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych według jednolitych zasad i kryteriów. Stosowana jest w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jednolita, przejrzysta i odpowiednio szczegółowa k.b. spełnia wiele zadań: 1) umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY OBCE

  Fundusze obce, zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, element pasywów w rachunku majątku i kapitałów lub bilansie. K.o. to źródła finansowania majątku jednostki postawione jej na czas określony przez podmioty inne niż jej właściciele.

  W zależności od osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUCZ PODZIAŁOWY

  Klucz podziału kosztów, klucz rozliczeniowy, klucz kalkulacyjny, wielkość określająca umowny związek między podstawą rozliczania a kosztami podlegającymi rozliczeniu, stosowana wówczas, gdy dokonywanie pomiaru i odrębnego dokumentowania odpowiednich pozycji kosztów, dotyczących kilku przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY REZERWOWE

  Celowe rezerwy kapitałowe, stanowią element kapitałów własnych jednostki. K.r. może być tworzony, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa lub statut. Składają się na niego przede wszystkim odpisy z zysku. Jest on przeznaczony na finansowanie szczególnych strat i wydatków, a zwłaszcza na zabezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

  Fundusz z aktualizacji wyceny, specyficzna kategoria kapitału własnego, odzwierciedlająca skutki aktualizacji wyceny środków trwałych oraz przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych. Na kapitał ten odnosi się powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOASEKURACJA

  Ubezpieczenie jednego ryzyka jednocześnie u kilku ubezpieczycieli. Występuje ona wówczas, gdy ubezpieczający, chcąc się zabezpieczyć przed wystąpieniem dużego ryzyka, zawiera umowy cząstkowe z kilkoma zakładami ubezpieczeń, wpłacając każdemu określoną część składki ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt

Do góry