Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KONTA BILANSOWE

  Odzwierciedlają poszczególne składniki majątku i źródła ich finansowania zarówno w zakresie stanu tych składników w dowolnym momencie, jak i w ich ciągłym ruchu, są to zatem konta aktywów i pasywów.

  Zadaniem k.b. jest: 1) przejęcie z bilansu początkowego otwarcia poszczególnych stanów wartościowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA KORESPONDENCYJNE

  Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości wyraża się w ewidencji każdej operacji gospodarczej na dwóch kontach po dwóch przeciwstawnych stronach tych kont. Każda zatem operacja gospodarcza łącząca dwa przeciwstawne konta niejako powoduje, iż konta te korespondują ze sobą, czyli stają się k.k.

  K.k. to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA KORYGUJĄCE

  Powstają z wydzielenia określonych pozycji z konta aktywu lub pasywu zwanego kontem podstawowym. Konto podstawowe może istnieć samodzielnie, natomiast k.k. nie występuje samodzielnie i jest ściśle związane z kontem podstawowym. Zarówno konta podstawowe, jak i korygujące z reguły są rozpatrywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PASYWÓW

  Służą do odzwierciedlania zmian w źródłach finansowania środków gospodarczych oraz do ustalenia ich stanu wartościowego na moment bilansowy. K.p. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe, z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego, wpisujemy według przyjętej historycznie konwencji po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA AKTYWNO - PASYWNE

  Dwusaldowe, łączone konta rozliczeniowe, powstają w wyniku łączenia kont aktywów z kontami pasywów. Konsekwencje łączenia wyrażają się w tym, iż: 1) konto łączone wykazuje tylko jedno saldo (tzw. saldo sald łączonych) i może mieć charakter aktywu lub pasywu, np. połączenie kont ,,Rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

  Nadrzędna zasada rachunkowości (true and fair view presentation), która funkcjonuje niezależnie od zmian legislacyjnych i stosunków polityczno-ekonomicznych danego kraju; podporządkowane są jej wszystkie inne zasady rachunkowości. K.w.r.o. przedsiębiorstwa dotyczy jego sprawozdań finansowych. Oznacza ona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE AKTUALIZACJI WYCENY

  W toku wieloletniej dyskusji nad problemami aktualizacji wyceny w rachunkowości powstało wiele propozycji ich rozwiązania. Niektóre z k.a.w. w zasadniczy sposób różnią się między sobą. Inne są bardzo podobne i różnią się tylko sposobem rozwiązania niektórych szczegółowych kwestii. Ponadto niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W świetle prawa bilansowego oznacza ono łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ

  Metoda ta ma zastosowanie do włączania do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek zależnych. Polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

  Metoda stosowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w celu wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

  M.p.w. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt

Do góry