Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KONWENCJA NIFO

  Ang. next in - first out, czyli: ,,następne wejdzie - a już wyszło”, dotyczy sposobu wyceny rozchodu rzeczowego majątku obrotowego. Jest ona używana przede wszystkim w kontekście aktualizacji wyceny. Uważana jest za naturalne udoskonalenie konwencji LIFO: zgodnie z nią wynik operacyjny byłby ustalany na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DECYZYJNE

  Koszty uwzględniane przy podejmowaniu decyzji, obejmują wiele kategorii kosztów, wyodrębnionych ze względu na ich znaczenie informacyjne przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Po sformułowaniu problemu decyzyjnego określa się zestaw wariantów przyszłych, możliwych do wykonania, działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Obejmuje zarówno manualne procedury kontrolne, jak i procedury realizowane automatycznie przez oprogramowanie. Wśród ogółu procedur można wyróżnić ich dwie kategorie: 1) procedury ogólne, których realizacja jest ważna dla całego środowiska informatycznego, zwane kontrolami ogólnymi; 2) procedury...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA

  Polega na wykonywaniu przez upoważnionych pracowników danej jednostki organizacyjnej czynności kontrolnych z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w sferze zarządzania. Jest ona najbardziej powszechnym rodzajem kontroli, występującym praktycznie we wszystkich jednostkach gospodarczych.

  Wykonywana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA INSTYTUCJONALNA

  Kontrola sprawowana przez wyodrębnione organizacyjnie specjalistyczne komórki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, podporządkowane kierownictwu jednostki w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych firmy, przy czym zakres jej kompetencji ogranicza się do wyodrębnionych działów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PEŁNA

  Kontrola całkowita, kompleksowa, zupełna, to działania mające na celu porównanie stanu faktycznego ze stanem obowiązującym (wzorcem, normą), ustalenie ich zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń) oraz wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych niezgodności i podjęcie dalszych działań eliminujących lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

  Ma na celu zapewnienie zupełności i prawidłowości przetwarzania. Przetwarzanie jest zupełne, jeśli zostały mu poddane wszystkie poprawne dane wprowadzone do systemu oraz te wygenerowane przez sam system. Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA DANYCH

  Odnosi się do danych wprowadzanych do systemu oraz do informacji wynikowych. Szczególne znaczenie mają k.d. wprowadzanych, ponieważ od nich zależy jakość informacji wynikowych.

  Wprowadzane dane mogą być poddawane następującym kontrolom programowym: 1) badanie wypełnienia pola w rekordzie - kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA POZABILANSOWE

  Służą do ujęcia określonych informacji, które w danym momencie nie są przedmiotem rachunkowości w pełnym znaczeniu i nie podlegają normalnej ewidencji; salda tych kont nie są wykazywane w bilansie. Zawarte dane w ewidencji pozabilansowej są prezentowane w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA DOKUMENTÓW

  Kontrola prawidłowości otrzymywanych i sporządzanych przez podmiot dokumentów. Dokumenty to jeden z najważniejszych przedmiotów kontroli, gdyż prawidłowe i rzetelne dokumentowanie zjawisk gospodarczych, jak również prawidłowy obieg dokumentów decydują o rzetelności odzwierciedlenia rzeczywistego przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt

Do góry