Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZT WYTWORZENIA

  K.w. produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są ponoszone w celu zrealizowania statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. W skład k.d.o. wchodzą koszty pozostałej działalności operacyjnej.

  K.d.o. mogą być klasyfikowane z punktu widzenia ich związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY AKWIZYCJI

  Jedna z podstawowych kategorii kosztów w zakładzie ubezpieczeń. K.a. są kosztem pozyskiwania składki ubezpieczeniowej, zasadniczego przychodu zakładu ubezpieczeń, z tego też względu ich analiza powinna następować zawsze w kontekście składki przypisanej lub/i zarobionej.

  K.a. obejmują zasadniczo: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EKOLOGICZNE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów ponoszonych w związku z ochroną środowiska naturalnego człowieka. Ochrona środowiska w szerszym znaczeniu jest utożsamiana z działalnością ekologiczną i odnosi się zarówno do przeszłości (likwidacja negatywnych skutków działalności człowieka, w tym restytucja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BAZOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na początku roku lub kwartału. Obliczone różnice (odchylenia) między k.b. a niższymi kosztami bieżącymi wskazują na osiągniętą obniżkę kosztów, wynikającą m.in. ze:

  1) zmian norm zużycia materiałów i czasu pracy, spowodowanych zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WSTĘPNA

  Polega na porównaniu przyszłych rozmiarów, kosztów, przychodów, efektów planowanego przedsięwzięcia z przyjętymi jako wzorzec normami, ustaleniu na bazie tego porównania różnic (odchyleń) i podjęciu na tej podstawie odpowiednich decyzji co do podjęcia bądź zaniechania przyszłego działania.

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EX ANTE

  Koszty przyszłe, koszty prognozowane, koszty postulowane, koszty standardowe, koszty normatywne, koszty budżetowane, koszty planowane, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do przyszłych zdarzeń (operacji) gospodarczych. Są to zatem koszty ustalane przed ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BEZPOŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów poniesionych w fazie produkcji, które można ściśle odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych lub wiarygodnych obliczeń, do przedmiotów kalkulacji, tzn. poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA ZEWNĘTRZNA

  Kontrola działalności gospodarczej, którą sprawują przede wszystkim: Najwyższa Izba Kontroli (NIK), organy podatkowe, a także Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, banki finansujące oraz inne organy w zakresie określonym odrębnymi przepisami.  

  NIK. Kontroluje działalność organów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BIEŻĄCE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji wynikające z przyjęcia za podstawę obliczeń norm, standardów lub planowanego zużycia czynników produkcji, wynikających z planu operatywnego oraz cen, taryf i stawek płac.

  W rezultacie, w zależności od rodzaju stosowanego rachunku kosztów, uzyskuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry