Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

  Powstaje w wyniku niespełnienia przez kredytobiorcę w umownym terminie kredytu lub odsetek. Od niespłaconej kwoty kredytu bank nalicza zgodnie z umową wyższe oprocentowanie. Spłata z.p. następuje na zlecenie kredytobiorcy lub jest pobierana ze środków znajdujących się na rachunku kredytobiorcy. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT

  Każda jednostka organizacyjna powinna mieć dokumentację opisującą przyjętą przez nią strukturę systemu rachunkowości. Zakładowe plany kont mogą być tworzone na podstawie opracowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorcowego planu kont (art. 83 ustawy o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

  Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zapisów księgowych (zdarzeń), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi oraz z zapisami w księdze głównej i księgach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD BUDŻETOWY

  Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych lub uzyskanych dotacji.

  Państwowe z.b. mogą być tworzone, łączone, przekształcane lub likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Wynik z działalności pośrednio związanej z zasadniczą działalnością operacyjną, towarzyszącej tej działalności, lecz niezwiązanej bezpośrednio z jej przedmiotem. Stanowi on różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Do pozostałych przychodów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Obejmuje zarówno wynik z działalności zasadniczej, jak i pozostałej. W procedurze ustalania wyniku finansowego obliczany jest przez zwiększenie wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie go o pozostałe koszty operacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK ZE SPRZEDAŻY

  Wynik zasadniczej działalności operacyjnej jednostki, do prowadzenia której jednostka została powołana i której zakres przedmiotowy określono w dokumentach założycielskich.

  Zasadniczą działalnością operacyjną może być działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa (z wyjątkiem usług finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

  Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

  Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NADZWYCZAJNY

  Różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi, a więc zyskami a stratami powstającymi na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Za zdarzenia takie uznaje się m.in. zdarzenia losowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NETTO

  Wynik finansowy netto, jest to ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym, kształtowany przez osiągnięte przez jednostkę gospodarczą przychody i zyski nadzwyczajne oraz poniesione koszty i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 409

  praca w formacie txt

Do góry