Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

  Są wspólną kategorią obejmującą z reguły koszty proste, powstałe w ramach podstawowej działalności operacyjnej, mające charakter jednorodny. Grupowane są one według elementów składowych procesu pracy. Grupowanie k.w.r. jest dokonywane bez względu na cel ich poniesienia lub charakter prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STANDARDOWE

  Stanowią odmianę kosztów wzorcowych. K.s., będące wzorcem służącym do oceny kosztów rzeczywistych, są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych na jednostkę produkowanego wyrobu jako iloczyn norm (standardów) zużycia i stałych cen jednostkowych materiałów, norm zużycia czasu pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WSPÓLNE

  Obejmują kilka kategorii kosztów zaliczanych do kosztów kalkulacyjnych, wyodrębnionych ze względu na ich związek z przedmiotami kalkulacji. K.w. obejmują te składniki kosztów, których w procesie kalkulacji nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni odnieść i rozliczyć na każdą jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KRAŃCOWE

  Koszty marginalne, stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako łączne koszty wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu (usługi) ponad dotychczasową wielkość produkcji. Inaczej k.k. można określić jako miarę stopnia reagowania kosztów zmiennych produkcji na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEDECYZYJNE

  Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEKONTROLOWANE

  Zaliczane są do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Wyodrębniane są według miejsc powstawania lub centrów odpowiedzialności, nie podlegają jednak kontroli ani miejsc powstawania kosztów, ani w centrach odpowiedzialności.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku kosztów i wyników polega zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NORMATYWNE

  Odmiana kosztów wzorcowych. Stanowią one wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych. Są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego na jednostkę produkowanego wyrobu (półfabrykatu). Normowanie kosztów polega na ustaleniu możliwie najbardziej prawidłowych wielkości kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

  Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Koszty należące do statutowej działalności operacyjnej. W zależności od charakteru działalności jednostki gospodarczej wyodrębnia się koszty podstawowej działalności: 1) produkcyjnej; 2) usługowej; 3) handlowej; 4) budowlanej.

  Przykładowo koszty podstawowej działalności produkcyjnej występują w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można ściśle odnieść do poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych lub ich grup. Z powyższych względów k.p. są kontrolowane w przekroju miejsc...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 151

  praca w formacie txt

Do góry