Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA KRÓTKOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, którą inwestor nabywa z zamiarem posiadania nie dłużej niż 12 miesięcy. Lokaty tego typu są traktowane w bilansie podmiotu-inwestora jako aktywa bieżące (obrotowe), z tym że - w zależności od charakteru lokaty finansowej - ujmowane są jako: 1) udziały i akcje; 2) inne papiery...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA

  Narzut, pojęcie to jest stosowane w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym m. to różnica między ceną sprzedaży towaru a ceną jego zakupu. Służy ona pokryciu kosztów działalności handlowej oraz wygospodarowaniu zysku. M. ustala jednostka w postaci wskaźnika procentowego w stosunku do ceny zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA UDZIAŁOWA

  Forma lokaty finansowej przedsiębiorcy, której istota polega na udostępnieniu kapitału w zamian za prawo do własności podmiotu emitującego instrument finansowy i wynikającej z niego partycypacji w dochodach. Do tego rodzaju lokat finansowych zalicza się: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY

  Składniki majątku jednostki, aktywa zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych, czyli takich, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /26 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA WIERZYTELNOŚCIOWA

  Forma lokaty finansowej, która polega na udostępnieniu przedsiębiorcom środków finansowych w zamian za określone umową korzyści (płatności). Przykładem l.f.w. mogą być obligacje, pożyczki, bony i depozyty oszczędnościowe. L.f.w. zapewniają przychód, który wyraża procent od pożyczonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

  Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie. W terminie płatności równa się ona wartości nominalnej należności lub zobowiązania, która wynika z zawartej umowy, ewentualnie zmniejszonej o wpłacone zaliczki oraz przyznane opusty. Po upływie terminu płatności k.w.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWY

  Zawód k. polega na wykonywaniu przez odpowiednio przygotowaną osobę wszelkich prac i czynności wchodzących w zakres rachunkowości. Ustawa o rachunkowości wprowadziła nową interpretację tego pojęcia, które nie może być już utożsamiane jedynie z osobą fizyczną wykonującą samodzielnie lub pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA KLASYFIKACYJNE KOSZTÓW

  Metody (sposoby, klucze) służące do podziału ogółu kosztów przedsiębiorcy na odpowiednie grupy (kategorie), co pozwala pojedyncze dane dotyczące kosztów przydzielić do tych grup. Kryteria klasyfikacji wyznaczają zatem zasady podziału oraz agregacji kosztów, zależnie od potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWANIE ZAPISÓW W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  To właściwy dla zastosowanej technologii proces tworzenia debetowych i kredytowych zapisów księgowych w księdze głównej lub księgach pomocniczych systemu informatycznego rachunkowości. W szczególności jest to procedura nadawania zapisom księgowym, zarejestrowanym w zbiorze danych transakcyjnych statusu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA AKCYJNA

  Spis akcji imiennych i świadectw tymczasowych, zawierający obligatoryjnie dane: imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat. Na wniosek osoby uprawnionej w k.a. wpisywane są informacje o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry