Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  MIERNIK

  To pojęcie wywodzi się z pojęcia miary rozumianej jako charakterystyka liczbowa określonego zjawiska. W związku z tym m. jest to mianowana liczba charakteryzująca skalę obserwowanego zjawiska. W zależności od tego, jakie określa zjawisko, m. może otrzymywać różne miano. Jeżeli chce się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA KREDYTOWA

  Forma udzielania kredytów, w przypadku których bank określa czas wykorzystania środków przez kredytobiorcę. Kredyt ten jest najczęściej długoterminowy, a poszczególne transze stawiane są do dyspozycji klienta na podstawie jego wniosku. W przypadku l.k. klient najczęściej płaci odsetki od kwoty faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY NA SKŁADZIE

  Kategoria dotycząca własnych składników składowanych w magazynach zarówno własnych, jak i obcych.

  Ewidencja. Na koncie „Materiały na składzie” pojawiają się zapisy związane z przychodami materiałów: zakupem, przyjęciem z własnej produkcji czy przerobu, ze zwrotów z produkcji, z odzysków, z likwidacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Składa się z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz ze sprawozdania nadrzędnej jednostki, a także ze sprawozdania łącznego, z którego wyłączono: środki i fundusze wydzielone, wzajemne należności i zobowiązania oraz odpowiednie części wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST ZASTAWNY

  Dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny w celu pozyskania środków na refinansowanie kredytów. Podstawę emisji l.z. stanowią: 1) wierzytelności banku zabezpieczone hipotekami (hipoteczny l.z.); 2) kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości wraz z należnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK OBROTOWY NETTO

  Kapitał pracujący, stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. Alternatywnie m.o.n...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA

  Forma inwestycji przedsiębiorcy i osoby fizycznej, polegająca na ulokowaniu kapitału (pieniężnego czy rzeczowego) w innym przedsięwzięciu (podmiocie) gospodarczym (banki, spółki, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe). L.f. stanowią określone prawa otrzymane od ich emitentów w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

  Mienie Skarbu Państwa, to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA DŁUGOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, której właściciel ma zamiar ją utrzymać dłużej niż rok. Może ona wystąpić w formie lokaty udziałowej lub lokaty wierzytelnościowej. W bilansie przedsiębiorstwa-inwestora lokaty długoterminowe są traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe. W ramach tej grupy aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER I DORADCA INWESTYCYJNY

  Osoba fizyczna wpisana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na listę maklerów lub na listę doradców inwestycyjnych, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się pozostawanie tej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt

Do góry