Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  MIERNIK CZĄSTKOWY

  Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY I TECHNIKI REWIZJI FINANSOWEJ W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Metody audytu, wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do rewizji finansowej: podejście systemowe, oparte w głównej mierze na badaniu systemu kontroli wewnętrznej (badanie zgodności), i podejście oparte na badaniu wiarygodności (z zastosowaniem poziomu istotności). W praktyce wyodrębnia się trzy odmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY PODSTAWOWE

  Materiały zużywane bezpośrednio do wytwarzania produktów. Można wśród nich wyróżnić: 1) surowce podlegające przetworzeniu, przekazujące wyrobom swoją istotę i tym samym stanowiące ich podstawę; 2) półprodukty nabyte od innych kontrahentów, będące częścią składową wyrobów; 3) opakowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK KOSZTÓW

  Informacja o wielkości zużycia poszczególnych czynników produkcji, usług obcych, a także o łącznym koszcie i jego strukturze w różnych przekrojach. M.k. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość określonych rodzajów kosztów w cenie nabycia zużytych składników majątku lub w jednostkowym koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY RACHUNKOWOŚCI

  Pojęcie m.r. jest ogólne i wieloznaczne. Nieuporządkowana terminologia i częste posługiwanie się zbitkami myślowymi utrudniają ich zdefiniowanie. Najczęstsze nieporozumienia w formułowaniu m.r. wynikają z utożsamiania ich z konkretnymi procedurami, instrukcjami lub interpretacjami. Rezultatem takiego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  Zalicza się do nich składniki: 1) ułatwiające i przyspieszające proces produkcji; 2) nadające produkowanym wyrobom określone właściwości (np. różnego rodzaju lakiery); 3) służące do konserwacji i utrzymania w ruchu maszyn, urządzeń czy budynków; 4) stosowane do celów gospodarczych (np. środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

  Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY W PRZEROBIE

  To takie materiały, które nabierają innych cech użytkowych i których wartość wzrasta w drodze przetworzenia dostosowującego je do potrzeb produkcyjnych. Przerób materiałów ma miejsce wtedy, gdy dokonywane uszlachetnienie składników nie jest objęte cyklem produkcyjnym przetwarzania materiałów w danej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

  Techniki wyceny przedsiębiorstw, valuation techniques, wycena przedsiębiorstwa jest procesem polegającym na dokonywaniu pomiaru wartościowego przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, zapewniającym odbiorcom informacji możliwość oceny efektów działań podjętych w przeszłości i wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY WIELOKROTNEGO UŻYTKU

  Składniki majątkowe, które są zaliczane do materiałów ze względu na to, iż nie spełniają wymagania długiego (ponad rok) okresu użytkowania stawianego przed środkami trwałymi, np. narzędzia. Czasowo wracają do magazynu po wydaniu ich do użycia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry