Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 41 „ROLNICTWO”

  Przyjmuje kilka nowych niewykorzystywanych do tej pory w Polsce pojęć. Są to: aktywa biologiczne, przemiana biologiczna, produktywność biologiczna oraz wydajność biologiczna. 41 Standard Rachunkowości nie odróżnia aktywów biologicznych o charakterze środków trwałych i obrotowych. Poświęca dużo uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PRZYCHODÓW

  Ten rodzaj mierników informuje o łącznym przychodzie oraz o jego strukturze w różnych przekrojach. M.p. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość poszczególnych rodzajów przychodów w cenach sprzedaży brutto, cenach sprzedaży netto itp.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

  Funkcjonuje na podstawie przepisów Konstytucji RP (art. 202-207) oraz ustawy o NIK. NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej, podległym Sejmowi, kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE EWIDENCYJNE

  Pojęcie m.e. używane jest w polskiej rachunkowości w specyficznym ujęciu. M.e. tworzone są w wyniku miniaturyzacji systemów kont dla celów dydaktycznych oraz handlowych. M.e. nie są zwykłym zminiaturyzowaniem systemów kont, lecz zalgorytmizowanym przedstawieniem określonych teorii księgowych. Teorie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WARTOŚCIOWY

  Miernik ekonomiczny wyrażający określone stany lub zdarzenia gospodarcze w jednostkach pieniężnych mierniku pieniężnym lub będący iloczynem miernika ilościowego i pieniężnego (np. ilość sprzedanych wyrobów gotowych przemnożona przez ich cenę sprzedaży netto).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZACJA

  Unowocześnienie, ulepszenie, czynności, które mają na celu poprawę własności użytkowych rzeczowego składnika majątku trwałego. M. może być kojarzona z przebudową, adaptacją, rozbudową, rekonstrukcją. W wyniku realizacji czynności modernizacyjnych wartość początkowa modernizowanego składnika...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA BILANSOWA

  To bezwzględnie obowiązujący w rachunkowości sposób rozumowania polegający na podwójnej, równoważącej się interpretacji wszelkich kategorii ujmowanych przez ten system opisu działalności gospodarczej. Ten sposób opisu przedmiotu rachunkowości niektórzy teoretycy anglojęzyczni określają jako podwójny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK ABSOLUTNY

  Miernik bezwzględny, liczbowe wyrażenie w wartościach bezwzględnych (naturalnych i pieniężnych) stanu lub zdarzenia gospodarczego (np. liczba zatrudnionych, ilość lub wartość produkcji).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PODMIOTOWA

  Jest jedną z podstawowych cech rachunkowości w zakresie opisu rzeczywistości gospodarczej i stanowi o jednostkowym charakterze i celu jej prowadzenia. T. Peche pisał: „teorię ewidencji księgowej można wyjaśnić w oparciu o jedną tylko jednostkę gospodarczą, zgodnie z ogólnie przyjętym i stale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY OBCE

  To materiały stanowiące obcą własność, ale znajdujące się w dyspozycji jednostki. Do tej kategorii zaliczane są materiały postawione do dyspozycji dostawców, materiały przyjęte do obróbki lub przetworzenia, materiały nieodebrane do końca okresu sprawozdawczego. Ewidencja m.o. prowadzona jest na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt

Do góry