Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Są to zadeklarowane, lecz niewniesione kwoty na poczet kapitału podstawowego, korygujące wykazywaną w wartości nominalnej wysokość kapitału podstawowego do równowartości rzeczywiście wniesionych wkładów kapitałowych. Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają wystąpienie takiej kategorii.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WTÓRNY

  Liczbowe odzwierciedlenie dowolnego działania arytmetycznego wykonanego na dwóch lub więcej miernikach pierwotnych. Typowym przykładem m.w. są mierniki efektywności łączące w sobie informacje dotyczące kosztów i wyników (efektów) lub mierniki rentowności wyrażające relacje zysku do sprzedaży, majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONETA

  Metalowy znak pieniężny o określonej wadze, próbie, wymiarach i kształcie, opatrzony pieczęcią władcy państwowego. M. to historyczny wytwór rozwoju wymiany towarowej, w której pieniądz przybrał swoistą postać. M. bito ze złota, srebra, miedzi, brązu, później - z niklu i różnych stopów. Kształt m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WZGLĘDNY

  Liczbowe wyrażenie w wartościach stosunkowych określonego zjawiska, tj. stosunku dwóch lub więcej stanów bądź zdarzeń gospodarczych pozostających ze sobą w związku logicznym, wyrażonych w miernikach absolutnych (np. stosunek wartości produkcji w dwóch różnych następujących po sobie okresach) albo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

  Został utworzony i rozpoczął działalność 1 września 1980 r. Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zakres kognicji NSA ulegał stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem sądowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE KSIĘGOWYCH

  IFAC (International Federation of Accountants), czyli Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK), zrzeszająca 158 narodowych organizacji księgowych z 118 krajów. Federacja zasięgiem obejmuje 2,5 mln księgowych z różnych sektorów gospodarki, instytucji, agencji, organów administracyjnych i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁACONY PODATEK DOCHODOWY

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, podatek do zwrotu, powstaje wówczas, gdy księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wartości trwałych wyłączeń z podstawy opodatkowania jest niższy od dochodu do opodatkowania. W takiej sytuacji księgowy podatek dochodowy, liczony od księgowego wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  Globalizacja życia gospodarczego, konieczność ciągłego dostosowywania się jednostek gospodarczych i ich otoczenia do gry rynkowej zwiększyły wyraźnie potrzeby informacyjne w tym zakresie, co nakłada na rachunkowość obowiązek dostarczania informacji wieloaspektowej, dokładnej i czytelnej dla jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PIERWOTNY

  Informacja liczbowa o stanie zjawiska lub zdarzenia gospodarczego wyrażona w mierniku absolutnym w formie nieprzetworzonej (np. dane z dokumentów źródłowych, z ksiąg rachunkowych).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR UBEZPIECZENIOWY

  Nadzór wykonywany w celu ochrony interesów osoby ubezpieczonej. N.u. zapobiega sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych polega w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt

Do góry