Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  NIF

  Warszawski Indeks Giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks będący indeksem cenowym funduszy inwestycyjnych służy ustaleniu wartości rynkowej akcji uzyskanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKKEI

  Indeks giełdowy giełdy tokijskiej. Do 1985 r. indeks ten określany był jako Nikkei Dow Jones Average, zaś obecna nazwa indeksu brzmi Nikkei 225 Share Average. Liczony jest jako średnia arytmetyczna prosta kursów akcji 225 wybranych spółek notowanych na giełdzie w pierwszej sekcji. Oprócz tego indeksu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY I WZORCE RACHUNKOWOŚCI

  Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej i jej otoczenia do gry rynkowej wymusza dostarczanie przez rachunkowość informacji finansowych wieloaspektowych, dokładnych i czytelnych dla ich użytkowników. Prowadzi to do ciągle doskonalonego normowania podstawowych zasad funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARODOWY BANK POLSKI

  Pełni od 1945 r. funkcje centralnego banku państwa. Od 1989 r. wykonuje je w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej (ustawa o NBP). Oznacza to, że funkcje NBP polegają na pełnieniu roli banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Sprawowanie funkcji banku państwa polega na: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI

  Termin używany w rachunkowości jednostki wynikający ze stosowania zasady memoriałowej i kontynuacji działania. N. to równowartość środków pieniężnych należnych przedsiębiorstwu od jego dłużników. N. wyrażają prawo otrzymania od osób prawnych i fizycznych środków pieniężnych lub innych aktywów  w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI BANKOWE

  Powstają z tytułu złożonych lokat w innych bankach, udzielonych kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń lub innych tytułów związanych z podstawową działalnością banku. Poza tym banki posiadają należności wynikające z gospodarki własnej banku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI NORMALNE

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca (z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych udzielonych osobom fizycznym - 6 miesięcy; stosuje się tylko to kryterium) oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw co do terminowej spłaty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI POD OBSERWACJĄ

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek przekracza miesiąc, ale nie przekracza 3 miesięcy, oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, jednak ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów, grupy produktów lub innych ustalonych przez bank...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE

  Grupa należności obejmująca trzy kategorie: n. poniżej standardu (nie ma tej kategorii w przypadku należności od Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek detalicznych); n. wątpliwe (nie ma tej kategorii w przypadku należności osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRAWY

  Roboty, których celem jest przywrócenie wartości użytkowych produktów, których wady ujawniły się w trakcie ich eksploatacji. Ich koszty ponosi przedsiębiorstwo produkcyjne lub pośrednik handlowy udzielający gwarancji kupującemu.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry