Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  NOŚNIK DANYCH

  Standardowy materiał do utrwalania sygnałów niosących symbole. Na ogół n.d. dzieli się według materialnej postaci sygnałów na: tradycyjne, papierowe i maszynowe, magnetyczne, optyczne, elektroniczne i biologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

  Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

  Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIKI KOSZTÓW

  Są to przejściowe lub docelowe (ostateczne) działania, przedmioty, efekty działalności gospodarczej lub działania, którym można w trakcie realizacji procedur rachunku kosztów przyporządkować (na które można odnieść) odpowiednio pogrupowane elementy kosztów własnych działalności przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /27 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOTA KSIĘGOWA

  Nota materiałowa, dowód księgowy wystawiony przez dział księgowości, który służy dokumentowaniu zapisów księgowych niemających odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych. N.k. wysyła się m.in. kontrahentom zalegającym z płatnościami za dostarczony towar lub wykonane usługi, podaje się w niej kwotę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

  Otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika  jest obowiązkowe i dlatego jest on zobowiązany do wystąpienia do właściwego rzeczowo i miejscowo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJA

  Bond, to zbywalny dłużny instrument finansowy emitowany przez pożyczkobiorcę na określony czas oraz na określonych warunkach. O. jest emitowanym w serii papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela o. (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

  Regulacje prawne mające na celu ograniczenie możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i innych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Regulacje te dotyczą różnych obszarów działania banku, określają minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH

  Kwota zysku z lat ubiegłych, który nie został podzielony, lub kwota niepokrytej straty. Wygospodarowany przez jednostkę w roku obrotowym zysk netto podlega w następnym roku podziałowi, a strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub, jeśli przepisy na to pozwalają, z kapitału rezerwowego (po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEREZYDENT

  N. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  2) znajdujące się za granicą oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

  Zaliczane są do tzw. lokacyjnych inwestycji rzeczowych lub inaczej - inwestycji niefinansowych. Definiowane są najczęściej jako „nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku lub też oba te elementy), które właściciel lub korzystający w trybie umowy leasingu  finansowego traktuje jako źródło...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 712

  praca w formacie txt

Do góry