Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownik jednostki gospodarczej, która zobowiązana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości do corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych, powinien w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania złożyć do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI

  Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych, w tym: za udzielone kredyty, płacone kredytodawcom przez kredytobiorców; za udzielone pożyczki, płacone pożyczkodawcom przez pożyczkobiorców; za wyemitowane obligacje, płacone nabywcy obligacji przez emitenta obligacji; za powierzone bankom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES ZWROTU

  Element analizy finansowej - metoda oceny projektów inwestycyjnych. O dokonanym wyborze decyduje szybkość odzyskiwania początkowych nakładów. Przy wyborze jednego z wielu projektów bierze się pod uwagę projekt o najkrótszym o.z., natomiast przy pojedynczym przedsięwzięciu realizacja następuje, gdy o.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI KARNE

  Przewidziane są w umowach cywilnoprawnych, zwykle jako dodatkowe zastrzeżenie umowy, na mocy którego strony w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w spełnieniu świadczenia zobowiązują się do zapłacenia o.k. Ich wysokość określana jest procentowo.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRESOWE ROZLICZENIA SALDAMI

  Rozliczenie realizowane w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności między kontrahentami świadczącymi sobie wzajemnie usługi lub dostawy. O.r.s. polega na tym, że tylko jeden z kontrahentów dokonuje rozliczenia różnicy, w ustalonym momencie przelewając środki na rachunek drugiego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Przysługujące wierzycielowi (m.in. kredytodawcy, finansującemu) za regulowane przez dłużnika (m.in. kredytobiorcę, korzystającego) zobowiązania z tytułu dostaw, umów, robót i usług i innych w okresie przekraczającym ustalony w umowie termin spłaty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI

  Obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działalności gospodarczej jednostki z przepisami prawa, statutem lub umową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest on także odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, za jego prawidłowość i rzetelność oraz za prawidłowość ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIA

  Składniki jednorazowego lub wielorazowego użytku służące ochronie i zabezpieczeniu określonych aktywów przed uszkodzeniem czy zepsuciem, wykorzystywane w transporcie i magazynowaniu. Ze względu na pełnione przez nie funkcje wyróżnia się:

  1) o. bezpośrednie, stanowiące integralny składnik produktu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

  Podstawowa kategoria wynikowa w zakresie kosztów w zakładzie ubezpieczeń. W sprawozdaniu finansowym prezentowana jest w szyku rozwiniętym, tzn. poprzez wartość kilku kategorii uszczegóławiających ekonomicznie złożoną interpretację tej kategorii.

  Dzięki temu możliwa jest pogłębiona analiza czynników...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO

  Związana jest z zajmowanym stanowiskiem i funkcjami pełnionymi w jednostce.

  Odpowiedzialność majątkowa. Jest następstwem szkody majątkowej powstałej w jednostce. Podstawą odpowiedzialności za szkodę może być umowa cywilnoprawna bądź o pracę. Z przepisów art. 471 i 472 k.c. wynika, że księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt

Do góry