Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

  Realizują zadania państwa wyodrębnione z budżetu. W świetle ustawy o finansach publicznych p.f.c. jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. P.f.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

  Polega na działaniu zmierzającym do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności oraz środków technicznych związanych z ewidencją stanu majątkowego przedsiębiorstwa z dokumentacją, ewidencją i przetwarzaniem operacji gospodarczych wynikających z jego działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

  To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które - co do zasady - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. P.j.b., uzyskujące dochody z: 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej; 2) spadków, zapisów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE KSIĘGOWYCH W POLSCE

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powstało w 1907 r. pod nazwą Związku Buchalterów w Warszawie. Obecnie ma 26 oddziałów w całej Polsce oraz wiele kół i klubów branżowych. W strukturach Stowarzyszenia znajduje się również Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, prowadzący aktywną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY

  Przez to pojęcie rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  P.d.p. obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPCJE

  Option, rodzaj pochodnych instrumentów finansowych.

  O. kupna, call option (o.k.) jest kontraktem dającym kupującemu o. (option holder) prawo do zakupu (call option) aktywu, zwanego bazowym (underlying asset), na który o. jest wystawiona, i obligującym sprzedającego o., zwanego wystawcą o. (writer), do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

  Wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z wywiązywaniem się z umowy ubezpieczenia, to jest w przypadku wystąpienia tzw. wypadku ubezpieczeniowego, czyli skutku ubezpieczanego ryzyka oraz w przypadku innych, wynikających z warunków ubezpieczenia, czynników, które obligują zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

  Rada nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

  Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

  Wynika z zapisów kodeksu spółek handlowych. Wyróżnić można odpowiedzialność karną i cywilną członków zarządu spółki. Do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu m.in. z tytułu: działania na szkodę spółki; niezgłoszenia upadłości spółki, pomimo powstania warunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt

Do góry