Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY

  Pieniądz cyfrowy, kasa cyfrowa, elektroniczna, cyber pieniądz, wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest dawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Stanowią zasadniczy trzon administracji finansowej. Działają na podstawie ustaw podatkowych oraz Ordynacji podatkowej. Organy te są właściwe w sprawach dotyczących ustalania i określania zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej, zabezpieczania, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE BANKOWE

  Stosunki umowne między bankiem a klientem powiązane z określonymi świadczeniami wzajemnymi; wszystkie rodzaje czynności bankowych, które mogą być wykonywane przez banki. Wyróżnia się następujące rodzaje o.b.: bierne (pasywne), czynne (aktywne), pośredniczące, pozostałe.

  O.b. pasywne to pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Państwowy fundusz celowy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Utworzono go na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma osobowość prawną. Organami Funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Natomiast działalność PFRON nadzoruje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Są nimi:

  1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników;

  2) w spółkach akcyjnych - walne zgromadzenie akcjonariuszy;

  3) w przedsiębiorstwach będących własnością lub współwłasnością osób fizycznych oraz w spółkach osobowych - właściciele (współwłaściciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /8 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERNIGHT (O/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPUST

  Zniżka, upust cenowy, jest obniżką ceny sprzedaży, przyznawaną nabywcy z różnych tytułów. O. od ceny może być przyznawany z tytułu zakupu większej ilości produktów, szybkiego terminu płatności, dostarczenia gorszej jakości bądź mniejszej ilości produktów. Jednostki gospodarcze stosują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ KOMPUTERA

  Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

  Projektowanie systemu, organizowanie rachunkowości w środowisku informatycznym, to synergiczne spajanie składników środowiska informatycznego rachunkowości z częściami systemu rachunkowości, następujące przez dobór i łączenie tych składników z częściami systemu rachunkowości w toku budowania i.s.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /13 147

  praca w formacie txt

Do góry