Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Są instrumentami rynku finansowego lub rynku towarowego dokumentującymi określone prawa majątkowe ich posiadaczy. Trzeba podkreślić, że prawa te są integralnie połączone z p.w., w których są one inkorporowane. Cecha ta powoduje, że w praktyce prawniczej wyraźnie odróżnia się p.w. od rozmaitych innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /19 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Firma audytorska, która dzięki wpisowi na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uzyskała prawo do wykonywania zastrzeżonych ustawowo dla biegłych rewidentów czynności poświadczających (atestacyjnych), kończących się - w wyniku badania - wyrażeniem opinii o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN FINANSOWY

  Roczny plan finansowy, jest uszczegółowieniem wycinka planu dochodów i wydatków budżetu przypisanego do realizacji danej jednostce. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Szczegółowość p.f...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYTET WALUTOWY

  Relacja określająca ilość krajowych jednostek pieniężnych, jaką trzeba zapłacić za zagraniczną jednostkę pieniężną; stosunek wymiany pomiędzy daną jednostką pieniężną a jedną lub kilkoma jednostkami pieniężnymi.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Część systemu informatycznego rachunkowości, która sama przedstawia system. Bazując na niezbędnej infrastrukturze technologicznej, kształtuje własną wyspecjalizowaną aplikację do rozwiązywania określonego fragmentu problemów rachunkowości danej organizacji, np. podsystem informatyczny rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

  Sporządzane są w celu upewnienia się, czy w okresach sprawozdawczych jednostka będzie posiadać wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego poziomu wydatków, określonych w poszczególnych budżetach. Budżet środków pieniężnych należy sporządzać w układzie miesięcznym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASYWA BANKU

  Źródła finansowania majątku banku, które spowodują wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne. Do grupy tej należą:

  1) zobowiązania wobec banku centralnego z tytułu zaciągniętych kredytów refinansowych, kredytu aukcyjnego bądź kredytów z zagranicznych linii kredytowych;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANY BILANS

  Bilans sporządzony na koniec roku objętego budżetowaniem. Przy sporządzaniu bilansu korzysta się z budżetów operacyjnych, planowanego rachunku zysków i strat oraz planowanych przepływów pieniężnych.

  P.b. może być sporządzony w wersji przewidzianej ustawą o rachunkowości lub w wersji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄDZ

  Powszechny i stały ekwiwalent towarów; uniwersalny środek wyrażania wartości oraz środek wymiany wszystkich towarów, kategoria społeczna i historyczna. Powstanie p. jako szczególnego towaru, który wyodrębnił się 4-6 tysięcy lat temu, wiązało się z drugim, wielkim społecznym podziałem pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Zestawienie przychodów i kosztów ich uzyskania oraz wyników nadzwyczajnych celem ustalenia wyniku finansowania rocznej działalności firmy.

  P.r.z.s. wykazuje spodziewany wynik na działalności operacyjnej i działalności finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Przy stosunkowo niewielkich rozmiarach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt

Do góry