Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  POZAEWIDENCYJNE RACHUNKI PROBLEMOWE KOSZTÓW

  Rachunki dostarczające informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz stanowiące pomoc w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych i kontrolnych. Prowadzone są poza systemem ewidencyjnym rachunkowości. P.r.p.k. służą także ustalaniu wzorców kosztów w postaci planów, normatywów i standardów dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE KOSZTY TECHNICZNE

  Inne niż odszkodowania i świadczenia, koszty akwizycji, koszty administracji i koszty działalności lokacyjnej kosztowe obciążenia wynikowe zakładu ubezpieczeń wynikające z prowadzonej przez niego zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Koszty te obejmują w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLECENIE PRZELEWU

  Udzielona bankowi przez właściciela dyspozycja obciążenia swojego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą (przelania jej) wskazanego rachunku wierzyciela. Warunkiem wykonania p.p. jest posiadanie pokrycia na rachunku bankowym zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość odwołania p.p...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE PRZYCHODY TECHNICZNE

  Inne niż: składki i przychody z lokat przychody zakładu ubezpieczeń wynikające z prowadzonej przez niego zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Przychody te obejmują w szczególności: dodatnie różnice kursowe powstałe na kontach rozrachunków z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLECENIE ZAPŁATY

  Stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

  Dział rachunkowości zajmujący się normowaniem prawnym zagadnień rachunkowości poprzez przepisy o zasadach prowadzenia rachunkowości. Rachunkowość stosowana w praktyce sformułowała ogólne zasady prowadzenia podwójnej księgowości, które wykształciły się w XIV i XV w. we włoskich przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  Forma prowadzenia księgowości przez mniejsze firmy. Do prowadzenia p.k.p.r. zobowiązane są osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą (wytwórczą, usługową, handlową i budowlaną, których obrót nie przekroczył 800 000 euro) oraz działalność w zakresie wolnych zawodów; działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /18 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO DO ZARZĄDU

  Wystąpienie do kierownictwa, wystąpienie porewizyjne, pismo do kierownika jednostki, jest przygotowywane przez biegłego rewidenta i ma charakter poufny. Jest ono skierowane wyłącznie do kierownictwa jednostki. Nie przedstawia całości ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta, lecz ma uświadomić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT RACHUNKOWOŚCI

  Każda jednostka prowadząca, z obowiązku bądź wyboru, księgi rachunkowe. Obowiązującemu prawu bilansowemu podlegają mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz osoby fizyczne, spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN BADANIA

  Celem p.b., jest: 1) upewnienie się, że zwrócono uwagę na wszystkie obszary, które mają podlegać badaniu; 2) upewnienie się, że zidentyfikowano wszystkie problemy wiążące się z badaniem; 3) ułatwienie prac rewizyjnych.

  P.b. umożliwia także właściwy podział pracy pomiędzy członków zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt

Do góry