Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI

  Określany analitycznie punkt krytyczny (graniczny) informujący o tym, jakie rozmiary sprzedaży - przy danych cenach i kosztach - mogą pozwolić na osiągnięcie przychodów pokrywających ponoszone koszty własne. Wzrost sprzedaży powyżej p.r. prowadzi do osiągania rosnącego zysku, natomiast spadek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMESA KREDYTOWA

  Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określony cel, w określonych warunkach i w określonym czasie, pod warunkiem że ubiegający się o kredyt dopełni ściśle określonych formalności lub przedłoży wymagane dokumenty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

  Typowe formuły stosowane w analizie progu rentowności dotyczą produkcji i sprzedaży jednego wyrobu lub całej sprzedaży niezależnie od liczebności asortymentu. W odniesieniu do jednego produktu można stosować analizę progu rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym. Przy dużej liczbie produktów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPEKT EMISYJNY

  Dokument wymagany przy ubieganiu się o uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu przez emitenta lub wprowadzającego. Wniosek w tej sprawie składa się za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT KALKULACJI

  Wyrażona za pomocą odpowiedniej miary, którą stanowi liczba jednostek kalkulacyjnych, ilość produktów pracy uwzględniana w procedurze ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, półfabrykatu lub usługi. Przedmiotem kalkulacji mogą być także planowane przedsięwzięcia czy też inne, poza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJA

  Wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, świadczenie usług. P. ustalana jest z reguły w procentach od określonej wartości, np. obrotu, wartości zawartej transakcji. P. występują w handlu, usługach, bankach, ubezpieczeniach, turystyce, na giełdach i w innych dziedzinach życia gospodarczego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ZŁOŻONA

  Może występować w dwóch odmianach: 1) surowce przechodzą przez kolejne fazy (procesy) produkcji (np. przemysł hutniczy, syntezy chemicznej, włókienniczy); 2) surowce przetwarza się w równoległych procesach przerobu, otrzymując w efekcie części wyrobu gotowego (elementy, podzespoły, zespoły), które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA PROCESOWA

  Produkcja fazowa, polega na podziale procesu produkcyjnego, realizowanego w określonej jednostce, na kilka następujących po sobie procesów cząstkowych (faz produkcyjnych), np. w wytwórniach papieru, w przemyśle cukierniczym, włókienniczym, odzieżowym, w produkcji odlewów, ceramiki budowlanej.

  W p.p. każda...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

  Ciąg operacji logicznych i arytmetycznych. Operacje logiczne na danych obejmują uwarunkowania procedur przetwarzania danych i są realizowane za pomocą operatorów logicznych i operatorów relacji. Operacje logiczne służą do sterowania procedurami przetwarzania danych. Operacje arytmetyczne w istocie można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY GOTOWE

  Są efektem działalności prowadzonej przez jednostki gospodarcze, w wyniku której powstają wyroby gotowe, usługi zakończone, roboty wykonane. P.g. nie podlegają dalszej obróbce; stanowią własność jednostki, która je wytworzyła; są przeznaczone do sprzedaży w ramach normalnej, typowej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry