Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

  Wiąże się z tym, że sprawozdania finansowe sporządza się zwykle przy założeniu, że jednostka jest w stanie i ma zamiar kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie założenie nie może być sprzeczne z aktualnym stanem prawnym jednostki (np. faktem postawienia jej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Zasady te wpływają na system rachunkowości. Są one wynikiem powiązania danej jednostki organizacyjnej z budżetem państwa lub budżetem jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce powiązanie to realizuje się w dwojakiej formie: budżetowania brutto lub budżetowania netto.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA MEMORIAŁOWA

  Accural basis assumption, oznacza, że w księgach rachunkowych każdej jednostki ujmowane są wszystkie operacje, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Przestrzeganie z.m. pozwala uniknąć subiektywizmu w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian majątkowych wywołanych działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIŁEK CHOROBOWY

  Świadczenie pieniężne przysługujące osobom objętym ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Prawo do z.ch. nabywa ubezpieczony: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY

  Prudence, polega na rozważnej wycenie wielu kategorii majątkowych jednostki przy ich ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych. Zakłada ona „pesymistyczny” sposób oszacowywania wartości tych kategorii, co oznacza w szczególności, że: 1) wykazywane są tylko zyski zrealizowane na datę bilansu; 2) przewidywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI BIURA

  Do systemów wykorzystywanych w automatyzacji biura można zaliczyć: edytory tekstów, komputerowe składy tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste bazy danych (katalogi), bazy danych, harmonogramy, pocztę elektroniczną, biblioteki dokumentów, programy automatyzacji obiegu dokumentów, oprogramowanie do obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

  Zasada podwójnego księgowania, tradycyjnie określa sposób rejestracji zdarzenia gospodarczego i jest jednym z wielu atrybutów formalnego języka opisu rachunkowości.

  W całej historii rozwoju rachunkowości można znaleźć wspólne dla różnych doktryn i zastosowań praktycznych sformalizowane prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZARZĄDZANIU

  Zastosowanie s.s.i. sprowadza się głównie do: 1) identyfikacji wzorców zachowań giełdy papierów wartościowych (śledzenie indeksu giełdowego, dywersyfikacja portfela akcji, prognozowanie trendów giełdowych); 2) oceny ryzyka kredytowego; 3) modelowania operacji na rynku walutowym; 4) informowania o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Realizowana jest przez stosowanie jednolitych zasad klasyfikacji dochodów i wydatków publicznych oraz stosowanie jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT BANKÓW

  Usystematyzowane zestawienie nazw i numerów kont księgi głównej, przeznaczonych do ewidencjonowania aktywów (majątku), pasywów (kapitałów, środków ich finansowania) i zachodzących w nich zmian. W.p.k.b. w Polsce określa rozporządzeniem minister właściwy do spraw finansów publicznych. Plan ten nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt

Do góry