Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  P. obejmujące dwa segmenty działalności jednostki, tj. przychody podstawowej działalności operacyjnej oraz przychody pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne).

  Do przychodów podstawowej działalności operacyjnej zalicza się należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA BIOLOGICZNA

  Zmiany jakościowe lub ilościowe aktywów biologicznych, ujęcie procesów wzrostu produkcji roślinnej, prokreacji, umniejszenia wartości (degradacji) itp. (MSR nr 41). Konsekwencją p.b. jest zmiana aktywów biologicznych w wyniku wzrostu roślin uprawnych, zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

  Wynagrodzenie za czynności bankowe, ustalone w przypadku p. z reguły procentowo w stosunku do kwoty będącej przedmiotem czynności bankowej (ale także do określonej wartości - procentowo, a powyżej kwotowo lub odwrotnie), zaś w przypadku opłat jako sumy zryczałtowane, których wysokość nie jest zależna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

  Są wynikiem nieuprawnionej ingerencji i zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego przez intruzów, w czym specjalizują się zwłaszcza hakerzy i krakerzy. Są to wysokiej klasy programiści, którzy łamią bariery dostępu do systemów informatycznych, co jest przestępstwem. Mając dostęp do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe państwa na określoną część roku. Przygotowywany jest wówczas, gdy w ustawowym terminie nie może być przedstawiony projekt ustawy budżetowej. P.b. traci moc z chwilą uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej. W przypadku uchwalenia ustawy o p.b...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY NIEZAKOŃCZONE

  Półprodukty (półfabrykaty) i produkty w toku (produkcja niezakończona).

  Półfabrykaty to produkty pracy, które przeszły przez określone etapy procesu produkcyjnego, przy których zakończono pewne operacje technologiczne, ale nie podjęto dalszych. Występują one głównie w tych jednostkach, w których proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY

  Termin używany w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym, p. to powstanie korzyści ekonomicznych w jednostce w postaci wpływu lub innego zwiększenia wartości aktywów bądź zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadziły do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBKOWANIE STATYSTYCZNE W REWIZJI FINANSOWEJ

  Wybór próbki może być celowy lub przypadkowy. Celowy polega na określeniu przez biegłego rewidenta, na podstawie zawodowego doświadczenia i dotychczasowych wyników rewizji, kryteriów wyboru jednostek do badania. Jest to postępowanie subiektywne, dlatego też za pominięcie istotnego błędu czy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY ROLNICZE

  Aktywa biologiczne należące do gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i wyceniane w momencie ich zbioru lub pozyskiwania (MSR nr 41). Pozyskiwanie p.r. dotyczy jedynie zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie.

  W celu dokonania wyceny p.r. po zbiorach lub ich pozyskaniu należy wykorzystywać MSR nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY BUDŻETU

  Państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych pochodzą: ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry