Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY

  Zapisy dokonywane w księgach rachunkowych banku wynikające ze zmian w stanie środków przysługujących jednej ze stron umowy rachunku względem drugiej, będących efektem czynności bankowych.

  R.b. są otwierane na podstawie pisemnej umowy zawartej między bankiem a posiadaczem rachunku w oparciu o przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne od odbiorców z tytułu sprzedaży różnych składników majątkowych oraz świadczenia usług i wykonania robót, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. P.s. nie jest równoznaczny, zgodnie z zasadą memoriałową, z wpływem środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY

  Podstawowy rodzaj rachunku prowadzony dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą. Służy on do gromadzenia chwilowo wolnych środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z innymi podmiotami. Podmiot gospodarczy ma swobodę dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży materiałów, pomniejszone o podatek od towarów i usług. Jednostka nabywa materiały w celu ich zużycia w działalności operacyjnej, jednak w uzasadnionych przypadkach może je sprzedać, np. w celu pozbycia się zapasów nieprawidłowych (nadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY LORO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku B, czyli czyjś rachunek prowadzony przez bank. Rachunki loro mogą być prowadzone zarówno dla banków krajowych, jak i zagranicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne od odbiorcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, wykonanych robót i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy oraz opusty. Wielkość tego przychodu ustala się, mnożąc ilość sprzedanych produktów przez jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY FINANSOWE

  P. realizowane z operacji finansowych. Jednostka może osiągać przychody finansowe z następujących źródeł:

  1) dywidendy i udziały w zyskach;

  2) odsetki, w szczególności: a) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, b) odsetki od udzielonych pożyczek, c) odsetki od dłużnych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY NOSTRO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku A, czyli rachunek prowadzony przez inny bank. Rachunek nostro dla danego banku prowadzić może bank centralny lub inny bank, zwany bankiem korespondentem.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW

  Przychody rejestrowane w jednostkach handlowych, które nabywają towary w celu dalszej odprzedaży. Do towarów zaliczane są także produkty wytworzone przez jednostkę i sprzedawane we własnej sieci sklepów. Wielkość tego przychodu wynika z przemnożenia ilości sprzedanych towarów przez ich jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY NETTO

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży skorygowane o podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone opusty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty, dotacje. Antonimem p.n. jest przychód brutto, ustalany jako iloczyn...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry