Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

  Rozwój rachunkowości rolnej odbywał się w tempie wolniejszym niż rachunkowości jednostek handlowych i przemysłowych. Do czynników hamujących ten rozwój należy zaliczyć przede wszystkim: 1) charakter naturalny gospodarki rolnej, polegający na wewnętrznym zaopatrywaniu się w wiele materiałów służących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /8 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Cash flow, publikowany jest przez odrębne zestawienie według tytułów wpływów oraz wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  Obowiązek sporządzania r.p.p. mają banki oraz zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Element sprawozdania finansowego każdego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od działu (I czy też II), w którym prowadzi on działalność. Rachunek ten charakteryzuje zdolność zakładu do generowania nadwyżki środków pieniężnych. Porządek przedstawianych w sprawozdaniu z przepływów środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW WZORCOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów posługującą się kategorią kosztów wzorcowych. Koszty wzorcowe to koszty, jakie powinny być ponoszone przy zachowaniu określonych warunków. Określają one pewną wartość, wokół której powinny oscylować koszty rzeczywiście poniesione, nie muszą jednak pokrywać się z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Każdy model kalkulacyjnego rachunku kosztów, który spełnia dwa warunki, tj. ogół kosztów operacyjnych jest dzielony na koszty stałe i zmienne oraz wycena produktu jest dokonywana na podstawie kosztów zmiennych.

  R.k.z. jest zaliczany do grupy systemów rachunku kosztów wykorzystujących tzw. kalkulację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /22 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH

  Rachunek, który służy do przechowywania środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z klientem.

  Podmioty gospodarcze (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli mają zdolność prawną) gromadzą na nich środki na poważniejsze przedsięwzięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY

  ROR, służy do gromadzenia oszczędności oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych. Prowadzony jest dla osób fizycznych mających źródła dochodów np. z tytułu wynagrodzenia za pracę.

  Na rachunki te mogą być przelewane środki z tytułów doraźnych. Nie mogą być wykorzystywane dla potrzeb działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH

  Jest odmianą rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty planowane. Koszty planowane są określane w procesie planowania. Są one kosztami przewidywanymi, jakie będą poniesione w przyszłości w warunkach ekonomicznego wykorzystania czynników produkcji przy zdolnościach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY OSZCZĘDNOŚCIOWY

  Służy do gromadzenia oszczędności osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. R.b.o. nie może być wykorzystywany przez jego posiadaczy do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. R.b.o. może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

  Rachunek kosztów prowadzony w trybie ex post. W rachunku tym wszystkie składniki kosztów własnych produktów są mierzone w wielkościach rzeczywiście poniesionych w okresie obrachunkowym. Oznacza to, że całość kosztów faktycznie poniesionych w danym okresie rozlicza się na produkty wytworzone w tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt

Do góry