Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

  Organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi oraz sporządza i składa Sejmowi sprawozdanie z wykonywania założeń polityki pieniężnej. Na podstawie założeń polityki pieniężnej RPP ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

  Stanowią integralną część ustroju administracji publicznej w Polsce. Powołane zostały do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

  Dokument sporządzany przez biegłego rewidenta, zazwyczaj podbudowujący i uzupełniający opinię o podlegających sprawdzeniu danych finansowych oraz ewentualnych informacjach słownych (zawartych np. w rocznym sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych, z których dane te zaczerpnięto). R. (wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /12 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT KASOWY

  Raport służący do ewidencji obrotów gotówkowych. Częstotliwość sporządzania r.k. i przekazywania ich do komórki księgowości określa kierownik jednostki we własnym zakresie, uwzględniając warunki wewnętrzne i potrzeby kontroli. R.k. muszą obejmować operacje kasowe dokonywane w danym dniu, lecz mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA

  Przyjęcie do ochrony przez jeden zakład ubezpieczeń ryzyka ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń odstępujący ryzyko zwany jest reasekurowanym lub cedentem, a zakład ubezpieczeń przyjmujący ryzyko do reasekuracji zwany jest reasekuratorem lub cesjonariuszem. Ryzyko oddawane do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA

  Rachunkowość gospodarki narodowej, makrorachunkowość (social accounting, macro-accounting), rodzaj statystyki gospodarczej, model badań w dziedzinie równowagi ogólnej. Przedstawiając obraz gospodarki narodowej, r.s. wykorzystuje elementy metodologiczne rachunkowości jednostkowej, np. konto, zapis księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ

  Pojęcie wieloznaczne, szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu (rachunek ekonomiczny polegający na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru działalności gospodarczej.

  Treść i zakres pojęcia r. zmieniały się wraz z rozwojem gospodarczym świata i poszczególnych krajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /14 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Obejmuje swoim zakresem operacje w zakresie kasowej faktycznej realizacji wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz wszelkie zdarzenia gospodarcze powstałe w toku wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa samorządowego). Na system rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

  Stanowi obszar rachunkowości dostarczający informacji o stanie finansowo-majątkowym jednostki i wypracowanym przez nią wyniku finansowym. R.f. jest zorientowana na dostarczanie informacji w postaci sprawozdawczości finansowej dla zewnętrznych odbiorców takich jak: właściciele, kontrahenci, banki, urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

  W początkowym okresie kształtowania się r.m. kojarzono ją głównie z międzynarodową analizą porównawczą systemów rachunkowości finansowej oraz tymi aspektami rachunkowości korporacji międzynarodowych, które dotyczyły transakcji wykraczających poza kraj ich zarejestrowania. Istotnym przełomem w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /7 649

  praca w formacie txt

Do góry