Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RYZYKO WYPŁACALNOŚCI

  Możliwość wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań bez względu na termin ich wymagalności. W związku z tym bank, poza tworzeniem odpowiednich rezerw na pokrycie potencjalnego ryzyka, powinien utrzymywać określone minimum kapitałów własnych w zależności od wielkości aktywów i zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BADANIA

  Ryzyko, że w sprawozdaniu finansowym istnieją istotne nieprawidłowości, które nie zostaną ujawnione. R.b. oznacza zatem możliwość wyrażenia przez biegłego rewidenta nieodpowiedniej opinii o sprawozdaniu finansowym, tzn. wyrażenia opinii bez zastrzeżeń w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR SAMORZĄDOWY

  Stanowią jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. Zadania realizowane przez s.s. (wydzielane w procesie decentralizacji zarządzania środkami publicznymi) mają zabezpieczać potrzeby wspólnot lokalnych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

  Rzeczowe aktywa trwałe, część aktywów trwałych jednostki. Miarodajnym kryterium przyporządkowania składników majątkowych do majątku trwałego lub majątku obrotowego jest w praktyce okres ich przydatności w danej jednostce. Ta kazuistyczna wykładnia aktywów trwałych i obrotowych wynika z braku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może spowodować zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych przez bank celów. Prawdopodobieństwo to może być wymierne lub tylko odczuwalne przez podejmującego decyzje. Jednym ze źródeł r.dz.b. jest niewystarczający zasób informacji podejmującego decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALDO KONTA

  Różnica między obrotami dowolnego konta ustalana w dowolnym momencie. Saldo debetowe występuje wówczas, kiedy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego, natomiast saldo kredytowe oznacza, że obrót kredytowy jest większy od obrotu debetowego.

  Każde konto może wykazywać saldo początkowe (Sp) lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO KREDYTOWE

  Całokształt zagrożeń związanych z działalnością kredytową banku, uwzględniających zarówno politykę w odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy, który nie wypełnia zobowiązań i warunków umowy, narażając bank na powstanie straty finansowej, jak również politykę kształtującą portfel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /21 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO PŁYNNOŚCI

  Możliwość niedysponowania gotówką, gdy jest ona potrzebna na pokrycie wypłat depozytów oraz sprostanie popytowi na kredyt. Oznacza więc niezdolność do pełnego i terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w konsekwencji konieczność sięgania po dodatkowe środki (przez zwiększanie pasywów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WTÓRNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca transakcje kupna-sprzedaży między inwestorami. Na rynku tym kapitał przepływa jedynie pomiędzy inwestorami, nie trafia natomiast do emitenta papierów wartościowych. Transakcje na r.w. mogą przynieść korzyści bądź straty inwestorom, nie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry