Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

  Przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku (chyba że Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi zgodę na wcześniejszy zwrot), a w razie likwidacji lub upadłości banku będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA ZASADA BANKOWA

  Podstawa reguła określająca wymóg zabezpieczenia płynności finansowej banków komercyjnych. Reguła ta zakłada konieczność przestrzegania powiązań i zgodności odpowiednich składników pasywów i aktywów bilansu banku co do ich terminów i kwot. Wynika z niej, iż kredyt, jakiego może udzielić bank bez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

  Element informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Wykazuje się z.w. wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych. Z.w. ewidencjonowane są zazwyczaj na kontach pozabilansowych. Powstają m.in. na skutek następujących zdarzeń gospodarczych: 1) udzielenia gwarancji; 2) udzielenia poręczenia; 3) udzielenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

  Credit capacity, ogólne określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego lub wnioskowanego kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym umownie terminie. Stopień tej zdolności determinują w dużej mierze poziom płynności finansowej oraz struktura składników aktywów i pasywów w bilansie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU SYSTEMATYCZNYM

  Ujęte są na kontach księgi głównej. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe są: 1) w spółkach akcyjnych (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) w spółkach z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI MERYTORYCZNEJ I CZASOWEJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

  Matching principle, przestrzegana jest w procedurze liczenia wyniku finansowego. Zakłada ona merytoryczną i czasową zgodność kosztów, strat nadzwyczajnych i podobnych kategorii wynikowych z przychodami, zyskami nadzwyczajnymi i podobnymi kategoriami wynikowymi uwzględnianymi w obliczeniach wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KASOWA

  Jest najdawniejszym elementem ewidencji księgowej. Wymuszała ona systematyczną rejestrację przychodów i rozchodów środków pieniężnych, umożliwiała więc kontrolę stanu tych aktywów w dowolnym momencie, zgodnie z procedurą:

  stan początkowy + przychody - rozchody = stan końcowy

  W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIA GOSPODARCZE

  To wszelkie fakty, zjawiska występujące w jednostce gospodarującej związane z realizacją przyjętych przez nią zadań. Ogół z.g. rachunkowość dzieli na dwie grupy:

  1) zdarzenia wywołujące zmiany w majątku podmiotu - tzw. operacje gospodarcze, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom, spłata kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  Wiarygodność informacji dostarczanych przez rachunkowość musi być niepodważalna: rachunkowość ma za zadanie chronić interesy majątkowe i podatkowe właścicieli i otoczenia jednostki i umożliwiać uzyskiwanie jej prawdziwego i użytecznego dla nich obrazu. Doprowadziło to do ciągle doskonalonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt

Do góry