Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SKONTO

  Jest to procentowy opust od ceny udzielany z tytułu płatności gotówką lub spłaty należności przed ustalonym terminem. W dokumentach dotyczących zawieranej transakcji s. przedstawiane jest w formie skrótowej, np. 3/15 net 40, co oznacza, że w przypadku spłaty należności w ciągu 15 dni od daty zawarcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANER

  Urządzenie do automatycznego przenoszenia obrazów z papieru na komputer. Istnieje wiele rodzajów s., różnią się formatem, rozdzielczością, szybkością działania, niezawodnością działania i jakością produktów skanowania.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Raport zarządu przedsiębiorstwa, niektóre jednostki mają ustawowy obowiązek sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, również i s.d.p. w roku obrotowym. Obowiązek ten spoczywa na zarządach: spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, grup kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Chociaż ma techniczny charakter, jest poprzedzone wieloma działaniami o charakterze merytorycznym. Celem tych działań, określanych mianem czynności przygotowawczych do sporządzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, jest doprowadzenie danych zawartych w księgach rachunkowych do zgodności z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NA UDZIALE WŁASNYM

  Składka ubezpieczeniowa pozostająca w dyspozycji zakładu ubezpieczeń po odprowadzeniu dla reasekuratora części składki odpowiadającej przekazanemu do reasekuracji ryzyku.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMATY BLOKOWE

  Narzędzie prezentacji algorytmów. S.b. są narzędziem stosunkowo prostym, przeznaczonym przede wszystkim do prezentacji kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Dzięki prostym zasadom ich budowy oraz możliwej pewnej elastyczności zapisów pozwalają na łatwą konstrukcję i prezentację każdego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Związane jest ono z określoną polityką kształtowania stóp oprocentowania aktywów i pasywów banku oraz z jednostkowymi decyzjami dotyczącymi oprocentowania kredytu lub depozytu. Poziom i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Tworzą: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WALUTOWE

  Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego i ceny złota z tytułu utrzymywania otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Oznacza to, że źródłem r.w. jest niepokrywanie się struktury walutowej aktywów z pasywami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR RZĄDOWY

  Organy władzy państwowej i administracji rządowej oraz inne jednostki gospodarki państwowej, które mogą, w ustawowo określonym trybie, stanowić o wielkości dochodów i wydatków obejmowanych ustawą budżetową. Zadania realizowane przez s.rz. wynikają z funkcji współczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry