Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  STAŁY BUDŻET KOSZTÓW

  Statyczny budżet kosztów, stałe, okresowe budżety kosztów opracowuje się na ogół dla kosztów stałych i względnie stałych, np. kosztów zarządu. Stosowanie tego budżetu jest uzasadnione w tych przedsiębiorstwach, które z dosyć dużą dokładnością mogą określić poziom produkcji i wielkość kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA KWARTALNA

  Obejmuje poza tym, co znajduje się w sprawozdawczości miesięcznej, rachunek zysków i strat wraz z danymi szczegółowymi do rachunku. Sporządzana jest ona przez wszystkie banki i przekazywana do NBP w ciągu 10 dni roboczych po upływie kwartału (a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych - do banku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPA DYSKONTOWA

  Jest to oczekiwana przez inwestorów (właścicieli) kapitałów procentowa stopa korzyści (stopa zwrotu). W dynamicznym (dyskontowym) rachunku efektywności lokat finansowych stanowi stopę wymienności pomiędzy wartością pieniądza (kapitału) w przyszłości a jego wartością bieżącą. Innymi słowy jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA MIESIĘCZNA

  Obejmuje dane ogólne o banku, jego bilans, dane szczegółowe do bilansu oraz pozabilansowe zobowiązania banku, a także informacje niezbędne do wykonywania polityki nadzorczej. S.b.m. sporządzana jest przez wszystkie banki (z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione z comiesięcznego przekazywania danych) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STORNO

  Specjalne księgowanie, za pomocą którego dokonywane są korekty błędnych zapisów księgowych. Poprawianie błędów za pomocą s. spełnia wszystkie warunki podwójnego zapisu. Z punktu widzenia techniki dokonywania tych księgowań oraz uzyskiwanych efektów końcowych rozróżnia się dwa rodzaje s.: czarne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

  Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych. Jest ona wyłączona z regulacji ustawy o rachunkowości. Jej zakres i terminowość regulują odrębne rozporządzenia.

  W szczególności s.b. dotyczy wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych: jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATY NADZWYCZAJNE

  Skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, powstających poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Można do nich zaliczyć:

  1) wartość składników aktywów utraconych na skutek zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad) niepokrytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

  Jednostki i placówki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe zwane „bilansem”, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest dzień 31 grudnia. Pozostałe jednostki sporządzają bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami określonymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RACHUNKOWOŚCI

  Na w pełni rozwinięty system informatyczny rachunkowości składa się zwykle pewna liczba podsystemów, ich lista nie jest nigdy stała, jest ona w każdej organizacji zależna od potrzeb informacyjnych wynikających z rodzaju i rozmiarów działalności prowadzonej przez tę organizację. Jako typowe wymienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOSZTOWA

  Wewnętrzne raporty charakteryzujące wielokryteriowo ponoszone w przedsiębiorstwie koszty. S.k., sformalizowana pod względem zakresu, częstotliwości, jak również komórek organizacyjnych przygotowujących te informacje i innych komórek (zarządczych) wykorzystujących je, stanowi podstawowy instrument...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry