Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE

  Najbardziej płynny składnik aktywów obrotowych jednostki przeznaczony zarówno na bieżące wydatki, jak i na uregulowanie bieżących zobowiązań z najkrótszym terminem wymagalności.

  Według terminologii rachunkowości przez to pojęcie rozumie się: 1) pieniądze (banknoty i monety); 2) jednostki pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Jest rozumiany jako całościowy system kontroli finansowych i pozafinansowych, ustalonych przez kierownictwo jednostki w celu: 1) prowadzenia działalności gospodarczej jednostki w sposób uporządkowany i efektywny; 2) zapewnienia przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo; 3) zabezpieczenia zasobów; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU

  Osoby prawne i fizyczne mają swobodę wyboru banku prowadzącego ich rachunkek bankowy. Do otwarcia rachunku bankowego konieczne jest zawarcie umowy z bankiem. Banki otwierają i prowadzą dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą następujące rodzaje rachunków: 1) bieżące; 2) pomocnicze, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNY RACHUNEK KOSZTÓW

  Stanowi część składową rachunkowości traktowanej jako system ewidencyjny jednostki. Jest on względnie wyodrębnionym podsystemem ewidencyjnym systemu ewidencyjnego rachunkowości. S.r.k. dostarcza informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMA BILANSOWA

  Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

  Rachunkowość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

  Zalicza się do nich: 1) własne wpłaty środków pieniężnych z kasy jednostki na rachunek bankowy, jeszcze niepotwierdzone przez bank; 2) przekazane środki pieniężne z określonego rachunku bankowego jednostki na jej inny rachunek niepotwierdzone przez bank; 3) przekazane do banku czeki obce do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

  Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWAP'y

  Forma kontraktów terminowych. W porównaniu do terminowych operacji finansowych (transakcji futures) lub opcji charakteryzują się dużą elastycznością, stąd ich popularność i szybki rozwój w ostatnim okresie.

  Dla wielu uczestników rynków finansowych główne instrumenty pochodne mają znaczącą wadę -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE

  Przyjmowanie i wydatkowanie gotówki z kasy nosi miano obrotu gotówkowego, a zasady dokonywania tego obrotu określone są jako gospodarka kasowa.

  Jednostka prowadząca działalność gospodarczą zwykle gromadzi w kasie: 1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki; 2) gotówkę podjętą z rachunku bankowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIEŻKA KONTROLNA

  Jest zespołem układów i procedur sprawdzania danych w określonych punktach procesów przetwarzania danych. Przyjmuje ona formę sum i zer kontrolnych, bilansowania oraz powtarzania procedur. Służy do ochrony danych księgowych przed ich zniekształceniem, zwiększa wartość informacji finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt

Do góry