Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  System świadczeń pieniężnych przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itp. realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA KREDYTU

  Umowa konsensualna i dwustronnie zobowiązująca; zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w u.k...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

  Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA O BUDOWĘ

  Kontrakt budowlany, umowa o usługę budowlaną, umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku trwałego lub grupy tych składników ściśle ze sobą powiązanych lub wzajemnie zależnych pod względem projektowym, technologicznym, ostatecznego przeznaczenia lub sposobu użytkowania.

  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

  System powszechnych świadczeń rzeczowych (leki, leczenie itp.) przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, śmierci, macierzyństwa, niezdolności do pracy, oparty na zasadach: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i NFZ, zapewnienia równego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

  Inwestycje rzeczowe z przeznaczeniem operacyjnym lub inwestycyjnym, w wyniku których powstaje nowy obiekt rzeczowego aktywu trwałego (środek trwały lub nieruchomość inwestycyjna) lub ulepszane są istniejące obiekty tych aktywów.

  Obejmują koszty związane ze wznoszeniem, modernizacją, adaptacją itp...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

  Pojęcie technologii przetwarzania danych zawiera w sobie technologię informatyczną i tok pracy ręcznej w zakresie przetwarzania danych. Współcześnie zakres pracy ręcznej w rachunkowości radykalnie się zmniejsza i praca ta jest na ogół związana z technologią informatyczną.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE RACHUNKOWOŚCI

  Istnieje wtedy, gdy do przetwarzania danych z dziedziny rachunkowości wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Odnosi się to w równej mierze do sytuacji, gdy tym sposobem system rachunkowości jest realizowany w całości, jak i w określonym jedynie fragmencie, przy zastosowaniu komputerów dowolnego typu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE

  Futures, znormalizowane kontrakty terminowe, na polskim rynku finansowym pojawiły się nowe instrumenty finansowe, tzw. instrumenty pochodne (derywaty). Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych zaliczamy: 1) forward i future - umowy, dla których istnieje obligatoryjny obowiązek wykonania zawartych w nich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO TYMCZASOWE

  To dokument wydawany przez spółkę akcyjną subskrybentom akcji na dowód dokonania częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Ma ono charakter imienny. Jego treść powinna się pokrywać z treścią przyszłej akcji, a jego posiadaczowi przysługują uprawnienia takie jak posiadaczowi akcji.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry