Rachunkowość /1 373 prac/

  • Ocena brak

    UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

    System świadczeń pieniężnych przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itp. realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 389

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    UMOWA KREDYTU

    Umowa konsensualna i dwustronnie zobowiązująca; zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w u.k...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 372

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

    Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 016

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    UMOWA O BUDOWĘ

    Kontrakt budowlany, umowa o usługę budowlaną, umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku trwałego lub grupy tych składników ściśle ze sobą powiązanych lub wzajemnie zależnych pod względem projektowym, technologicznym, ostatecznego przeznaczenia lub sposobu użytkowania.

    Ze względu na...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 409

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

    System powszechnych świadczeń rzeczowych (leki, leczenie itp.) przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, śmierci, macierzyństwa, niezdolności do pracy, oparty na zasadach: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i NFZ, zapewnienia równego dostępu do...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 190

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

    Inwestycje rzeczowe z przeznaczeniem operacyjnym lub inwestycyjnym, w wyniku których powstaje nowy obiekt rzeczowego aktywu trwałego (środek trwały lub nieruchomość inwestycyjna) lub ulepszane są istniejące obiekty tych aktywów.

    Obejmują koszty związane ze wznoszeniem, modernizacją, adaptacją itp...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 132

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

    Pojęcie technologii przetwarzania danych zawiera w sobie technologię informatyczną i tok pracy ręcznej w zakresie przetwarzania danych. Współcześnie zakres pracy ręcznej w rachunkowości radykalnie się zmniejsza i praca ta jest na ogół związana z technologią informatyczną.

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /299

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE RACHUNKOWOŚCI

    Istnieje wtedy, gdy do przetwarzania danych z dziedziny rachunkowości wykorzystywany jest sprzęt komputerowy. Odnosi się to w równej mierze do sytuacji, gdy tym sposobem system rachunkowości jest realizowany w całości, jak i w określonym jedynie fragmencie, przy zastosowaniu komputerów dowolnego typu i...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 427

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE

    Futures, znormalizowane kontrakty terminowe, na polskim rynku finansowym pojawiły się nowe instrumenty finansowe, tzw. instrumenty pochodne (derywaty). Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych zaliczamy: 1) forward i future - umowy, dla których istnieje obligatoryjny obowiązek wykonania zawartych w nich...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 237

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŚWIADECTWO TYMCZASOWE

    To dokument wydawany przez spółkę akcyjną subskrybentom akcji na dowód dokonania częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Ma ono charakter imienny. Jego treść powinna się pokrywać z treścią przyszłej akcji, a jego posiadaczowi przysługują uprawnienia takie jak posiadaczowi akcji.

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /310

    praca w formacie txt

Do góry