Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  TRASANT

  To wystawca weksla trasowanego, który wydaje innej osobie polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej. Jest on głównym dłużnikiem wekslowym do momentu akceptacji weksla przez trasata. Po akceptacji t. staje się dłużnikiem wtórnym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

  Jest umową nazwaną i konsensualną. Przez u.r.b. bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa ta musi dla swej ważności być sporządzona na piśmie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIE BEZPOŚREDNIE

  Jest to umowa między ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) sprzedającym usługi ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczającym (osobą kupującą usługę ochrony ubezpieczeniowej). W umowie tej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci wypłaty określonej sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASAT

  Osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłacenie sumy wekslowej na rzecz innej osoby. T. nie jest wystawcą weksla, ale zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej w momencie akceptacji weksla trasowanego. Po zaakceptowaniu weksla t. staje się głównym dłużnikiem weksla trasowanego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URUCHAMIANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych - odpowiednich dysponentów środków budżetowych, przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W budżetach jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, a także opinii wraz z raportem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

  Powołany ustawą z 29 kwietnia 1985 r. o TK. Zakres działania TK poszerzyły nowele konstytucyjne z 1989 i 1992 r. Natomiast Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła w regulacji TK tak znaczne zmiany, że konieczne stało się uchwalenie w 1 sierpnia 1997 r. nowej ustawy o TK. Trybunał Konstytucyjny jest organem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ

  Proces gospodarowania jest nierozerwalnie związany z istnieniem prawa własności. Przedsiębiorstwa prowadzą bowiem swą działalność, korzystając z majątku przekazanego im przez ich właścicieli, którzy zachowują dla siebie pewne prawa wynikające z udostępnienia posiadanego kapitału. W praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /10 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA RENTOWE

  System świadczeń pieniężnych, z których finansowane są wypłaty rent z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz koszty prewencji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI W WYNIKU NETTO

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznaczają prawa do przyrostu aktywów netto (tj. wyniku finansowego) wykazywanego w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przynależne akcjonariuszom i udziałowcom mniejszościowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt

Do góry